Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad borde tillväxtverket göra? | Main | Om nystartzoner i Smålandsposten »
torsdag
jul192012

Om Varför går det bra för Sverige i Flamman

När andan faller på ska jag fundera på vilken förförståelse som krävs för att man ska landa i den slutkläm Erik Hegelund gör när han skriver om min och Magnus Henreksons bok Varför går det bra för Sverige:

Bergh, Henrekson och många andra högerekonomer antar att så länge skatterna sjunker är det bra, oavsett hur detta genomförs. Ett alternativt och för vissa möjligen revolutionerande synsätt skulle vara att anta följande: Om offentlig konsumtion används till något bra så är det bra. Används den till något dåligt så är det dåligt

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hur kan man i en kommentar till en bok helt bortse från det faktiska innehållet och bara snurra till det med massa vänsterideologiskt klet?
20 jul | Unregistered CommenterFredrik
Jag tror att det har med följande att göra:

"Inom hermeneutiken talar man om förförståelse eller fördomar. Med det menas de kunskaper en uttolkare redan har, som blir bakgrunden till hans/hennes tolkning av ett fenomen. Gadamer menar att uttolkaren bör försöka försätta sig i författarens situation vid tolkningen av en text, och sträva efter att förstå texten förutsättningslöst"

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
25 jul | Unregistered Commenterbergh
Heh. Jo, det blev lite klumpigt formulerat. Tanken var att återknyta till meningen innan, alltså att ni i boken beskriver det som något positivt att skattekvoten sjunkit ...vilket t.ex. även med ett antagande om långsiktigt vertikal Phillipskurva inte känns så avancerat. Hade nog även diverse andra studier i bakhuvudet som enbart fokuserar på skatternas kostnader. Nåväl.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.