Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ur North, Understanding the Process of Economic Change | Main | Fungerar ett samhälle som inte kräver tillväxt? »
måndag
jul092012

Hur ser biståndsarbetare på näringslivet?

Ibland säger en bild ganska mycket. På en bild från detta seminarium syns Charlotte Petri Gornitzka, GD, Sida samt Anneli Rogeman, VD, Kooperation utan Gränser med viss skepsis lyssna på Stina Billinger (ej i bild), hållbarhetschef, SPP, som talar om näringslivets utvecklingsfrämjande roll.

image

Killen som ser mer fundersam ut är Erik Helmerson, ledarskribent, DN.

Sidas GD berättade på detta seminarium att Sida garanterar förlusterna när kvinnor vill ta lån för att ägna sig åt småskaligt jordbruk. Intressant.

(bild: Therese!)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.