Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bygglov i Göteborg 50 000? | Main | Fler pusselbitar i krisen – varför den expansiva penningpolitiken inte tycks skapa inflation »
fredag
aug102012

Exempel på hur kommuner inte främjar tillväxt

Kommunen beviljade bygglov till en företagare, skrev arrendeavtal med en annan och glömde bort den tredje som ville köpa samma mark i Veberöd. –Det är helt sjukt. Jag reagerar inte längre. Nu ger jag upp, säger Christian Andersson, ägare till Ställningsbyggarna AB i Veberöd med 41 anställda.
Nu funderar han allvarligt på att flytta sitt företag till Sjöbo

Ur Skånska Dagbladet.

(Apropå vad tillväxtverket kanske borde göra…)

Dock finns ju näringslivets regelnämnd, som studerat bygglov

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.