Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Korrelation och kausalitet – del 4 (minst) | Main | Exempel på hur kommuner inte främjar tillväxt »
fredag
aug102012

Bygglov i Göteborg 50 000?

Stapeldiagrammet nedan visar sammanlagd avgift för bygglov och bygganmälan i kr, för de dyraste och billigaste kommunerna i Sverige (bland de 99 kommuner som svarade på enkäten från Svenskt Näringsliv, närmare bestämt Näringslivets regelnämnd, Delrapport 4 om regelförenkling på kommunal
nivå pdf-länk)

Två funderingar:

1. Varför är svarsfrekvensen så låg? Om Svenskt Näringsliv gör en enkät till samtliga Sveriges kommuner och undrar hur lång tid det tar att behandla en bygglovsansökan och vad det kostar, är det för mycket begärt att kommunen svarar?

2. Varför skiljer sig kostnaden så kraftigt, och varför är det dyrare i stora kommuner där det (tänker jag mig) söks om många bygglov? Där borde det ju finnas rutiner och stordriftsfördelar i behandlandet. För det kan väl inte vara så att vissa kommuner ser dessa avgifter som en intäktskälla och tycker det är medborgarnas betalningsvilja för bygglov som ska vara vägledande?

 

image

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Fundering: Kan det inte vara att de billiga kommunerna helt enkelt inte täcker sina egna kostnader? Bygglov ska som jag förstått det vara plus-minus-noll för kommunen - i enlighet med principen om kommunalt allmänintresse - och större kommuner har kanske bättre koll på vad hela handläggningsprocessen kostar.
13 aug | Unregistered CommenterAnna
Kan det bero på att stora kommuner (städer) ofta vill vara inne och peta mer i vad som ska få byggas? Jag tycker det verkar som att byggärenden i till exempel Stockholm ofta både överklagas i stor utsträckning av medborgarna och detaljstyrs hårt av kommunen. Om kommunen engagerar sig i stora delar av byggprocessen blir det givetvis betydligt dyrare än om de bara signerar ett godkännande och släpper det relativt fritt för byggherren att bygga som hen vill.
Statistiken förvrängs väl ytterligare av att de där pengarna man måste ge under bordet i Göteborg inte kommer med.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.