Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tre funderingar kring eventuellt slöseri med skattemedel | Main | Bygglov i Göteborg 50 000? »
onsdag
aug152012

Korrelation och kausalitet – del 4 (minst)

Fantastisk artikel i sydsvenskan: “Kost kan påverka skolresultat”

Ingress:

Ungdomar som äter frukt, regelbundna måltider och inte hoppar över frukosten blir lugnare och har lättare att klara av skolan. Detta enligt en norsk undersökning som har publicerats i tidskriften ”Food and nutrition research”.

Sista stycket:

I den publicerade artikeln pekades det dock ut några begränsningar med undersökningen. Det ställdes inga frågor om hur mycket de norska ungdomarna faktiskt åt utan bara vad de åt. Ingen hänsyn togs heller till eventuella olikheter när det gällde deras sociala och ekonomiska bakgrund, om de motionerade eller inte samt deras sov- och drogvanor.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Givetvis återrapporterades nyheten också i bl a SVT så att alla kunde få ta del av denna icke-nyhet!
24 aug | Unregistered CommenterLove

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.