Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om debatten Norberg & Segerfeldt vs Sanandaji och vad Borjas artikel egentligen handlar om | Main | Är invandring bra eller dålig för mottagarlandets ekonomi? »
fredag
jan252013

OECD-indikatorer på integration

Här har OECD lagt ut en interaktiv excel-fil, med olika indikatorer på integrationen av invandrare. Om någon till äventyrs fortfarande tror att Sverige är bra på arbetsmarknadsintegration av utlandsfödda, finns här en del att lära.

Bilden nedan visar exempelvis sysselsättningsgrad för lågutbildade utlandsfödda till vänster, och skillnaden gentemot natives till höger.

image

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Betyder grafen till höger att invandrare har HÖGRE sysselsättningsgrad än övriga invånare i bla USA, Portugal och Grekland?
26 jan | Unregistered CommenterAndreas
@Bergh

Måste man inte ta hänsyn till att Sverige tar emot relativt många invandrare, och dessutom många lågutbildade? Har Sverige fortfarande lyckats dåligt när man tar hänsyn till detta?
26 jan | Unregistered CommenterStephan
@Bergh

Dessutom kan man väl fråga sig hur stor del av sysselsättningsskillnaderna mellan invandrare och infödda som beror på kulturskillnader mellan kvinnors tendens att arbeta eller stanna hemma. Eller? Skillnaderna mellan infödda och invandrare kanske blir mindre i länder där fler infödda kvinnor stannar hemma?
26 jan | Unregistered CommenterStephan
Statistiken säger väl mest att Sverige är duktiga på att ha en hög antällningsgrad bland lågutbildande. Jämför med UK och Canada ser ut som integrationen är mindre snedfördelad men visar egentligen på hur dåliga de är på att totalt få in lågutbildade i arbete.
26 jan | Unregistered Commenterbo
”Vi två vill gå ganska långt när det gäller att riva den inre gränsen [arbetsrätt, höga ingångslöner, höga skatter och bidrag]. Förespråkare av detta är Norberg och Segerfeldt om det är en önskvärd väg för att ha hög sysselsättning totalt är diskutabelt.
Se staplarna USA och UK som har "rivit" dessa gränser har sämre förmåga att uppehålla en hög syssellsättning totalt än Sverige.
28 jan | Unregistered Commenterbo
Till samtliga ovan: Det kan finnas många förklaringar till sysselsättning (både i allmänhet och hos utlandsfödda). Till Bo specifikt: USA och UK har mer flexibel arbetsmarknad och - helt enligt resonemanget - betydligt bättre integration av utlandsfödda. Det är inget bevis, ty det kan fortfarande finnas andra faktorer som förklarar utfallen, men observationerna är i överensstämmelse med resonemanget i N&S.

Stephan har såklart rätt i att utbildningsnivån hos de utlandsfödda kan vara en (del)förklaring - eller graden av jämställdhet. I båda fallen är det osannolikt att det skulle förklara var för Sverige lyckas så mycket sämre än andra länder, men visst är det möjligt.
28 jan | Registered Commenterbergh
Till Bo specifikt: USA och UK har mer flexibel arbetsmarknad och - helt enligt resonemanget - betydligt bättre integration av utlandsfödda.
Varför fungerar det inte då även för infödda. Tycker mest att N&S ger walkover till till sådana i USA och UK som hävdar att "invandrare tar våra jobb"
28 jan | Unregistered Commenterbo
Vän av ordning skulle möjligen inflika att "bra på arbetsmarknadsintegration av utlandsfödda" kan innefatta dimensioner som exv. att de utlandsfödda som arbetar inte har systematiskt sämre arbetsvillkor än de inrikes födda. Jag vet inte i vilken mån denna aspekt är bättre eller sämre i Sverige än i andra länder, men denna dimension torde iaf stå i direkt motsättning till de kvantitativa måtten.
29 jan | Unregistered CommenterMartin
Martin, vän av ordning, det kan man definitivt beakta, och sannolik också kvantifiera. Vad jag minns, har OECD dock ingen bra indikator på den aspekten.

Det är dock ingen orimlig gissning att Sverige förvisso har relativt sett färre utlandsfödda i arbete, men att de som arbetar har relativt sett bättre arbetsvillkor.
29 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.