Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« OECD-indikatorer på integration | Main | Effekten av en meningslös ekvation i abstract »
fredag
jan252013

Är invandring bra eller dålig för mottagarlandets ekonomi?

Är invandring bra eller dålig för mottagarlandets ekonomi? Det är grundfrågan i den debatt som Tino Sanandaji och Johan Norberg / Fredrik Segerfeldt för just nu. Debatten är retorisk och full av hårda ord, vilket möjligen kan bero på att svaret på frågan är följande:

Det beror på hur invandrarna tas emot och under vilka omständigheter de kommer.

Självklart kan man dock fråga sig hur det förhåller sig i genomsnitt. I ett historiskt och globalt perspektiv är svaret näst intill uppenbart: Många länder är helt uppbyggda av invandrare. Människans migration från Afrika legat till grund för världen som vi idag känner den.

Men vad gäller för dagens invandring från fattiga länder till rika välfärdsstater? Det är uppenbart att vinsterna för mottagarlandet är betydligt mindre. Välfärdsstaterna fungerar som exklusiva klubbar. De är dåliga på att släppa in nya medborgare och ta tillvara deras förmågor. Många länder lyckas numera så dåligt med mottagandet att utlandsfödda i genomsnitt blivit en belastning för de offentliga finanserna.

Variationen mellan olika länder är emellertid väldigt stor. Det är ingalunda självklart att invandring numera är en statsfinansiell kostnad.

Jag tolkade Migrationens kraft som en angelägen påminnelse om hur positiv effekten av migration kan vara, även för mottagarlandet. Angelägen, just för att många länder lyckas så dåligt med invandringsmottagandet.

Tinos artikel får väl tolkas som en påminnelse om att det inte råder konsensus kring att effekten på mottagarlandets ekonomi i genomsnitt är positiv.

Personligen tycker jag inte att det är en lika angelägen påminnelse: Migrationen lär knappast minska och spridningen i hur bra olika länder lyckas med invandringsmottagandet är väldigt stor.

Eftersom Sverige är ett av de länder som är sämst på att släppa in utlandsfödda på arbetsmarknaden, är vi också sämst på att dra nytta av de fördelar som invandring skulle kunna innebära. Varför är det så?

Den frågan skulle jag gärna höra Johan och Tino diskutera.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Om nu invandrare hade lättare och komma in på arbetsmarknaden och detta innebär att sysselsättningen bland befintliga medborgare (som hitinntills)minskade kan man då tala om att "dra nytta av de fördelar som invandring skulle kunna innebära"
Bättre vore om ekonomer hade en lösning på hur det totala antalet jobb kan ökas(om det ens är möjligt eller ens önskvärt) i ett land som har bland det högsta sysselsättningstalet bland EU-15 och där skattekvoten är bland världens högsta och det utan att framföra diverse ideer om lägre löner eller försämrade trygghetslagar.

Den frågan (som skulle föregått vår) nuvarande invandring, skulle jag vilja höra ekonomer diskutera.
25 jan | Unregistered Commenterbo
"Eftersom Sverige är ett av de länder som är sämst på att släppa in utlandsfödda på arbetsmarknaden, är vi också sämst på att dra nytta av de fördelar som invandring skulle kunna innebära. Varför är det så?"

Det skulle nog kunna ha att göra med den uppenbara spegelbilden av din fråga. Alltså, varför vissa invandrargrupper är så mycket mindre produktiva än andra invandrargrupper.
25 jan | Unregistered CommenterRalle
"Eftersom Sverige är ett av de länder som är sämst på att släppa in utlandsfödda på arbetsmarknaden, är vi också sämst på att dra nytta av de fördelar som invandring skulle kunna innebära. Varför är det så?"

Men måste man inte ta hänsyn till att Sverige tar emot väldigt många invandrare, och desdutom många lågutbildade?
26 jan | Unregistered CommenterStephan
Dessutom kan välfråga sig hur stor del av sysselsättningsskillnaderna mellan invandrare och infödda som beror på kulturskillnader mellan kvinnors tendens att arbeta eller stanna hemma.
26 jan | Unregistered CommenterStephan
om jag kunde önska bara en enda sak innan jag dör så vore det att få slippa läsa ytterligare ett "släppa in på arbetsmarknaden". fortsätt inte förleda tankegångarna med detta infantila uttryck! tack.
2 feb | Unregistered CommenterMattias

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.