Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Löneandel och ekonomisk frihet: Ett väntat (?) samband | Main | Om Zarembas artikel och likheten mellan sjukhus och universitet »
onsdag
feb202013

Kimmo Eriksson och bristen på replikationsstudier

Kimmo Eriksson lyckas pricka in två av mina favoritkäpphästar i samma blogginlägg: att inte bli imponerad av en analys bara för att den är matematiskt formulerad och behovet av replikationsstudier:

Mitt intryck är att här finns områden där bara en liten minoritet av forskarna har tillräcklig matematisk kompetens för att formulera matematiska modeller, och – vad värre är – bristen på matematisk kompetens hos övriga forskare gör att de inte ens vågar ifrågasätta värdet av minoritetens matematiska modeller.

samt

Sensmoralen är att coola forskningsresultat från enstaka studier måste betraktas (minst) samma skepsis som mindre coola resultat från enstaka studier. Det är först när fenomen låter sig upprepas i oberoende studier som de egentligen är värda att litas på.

Rörande bristen på replikationsstudier tror jag förklaringen är enkel, i varje fall inom nationalekonomin. Om vi utgår från att de flesta resultat som publiceras faktiskt går att replikera, är risken stor att resultatet blir svårpublicerat: det där visste vi ju redan!

När replikationen misslyckas, riskerar man göra sig ovän med både författarna till ursprungsartikeln och tidskriftsredaktörerna där den publicerades.

Med dessa incitament är det inte konstigt att de flesta väljer helt nya forskningsfrågor. Det är heller inte konstigt att de försök till replikation som trots allt görs ofta tolkas som försök att vara jobbig eller att försök falsifiera resultat man inte gillar.

Jag har tänkt ut en (del)lösning också: Någon borde starta Journal of replication studies and robustness analysis inom nationalekonomin.

(med någon menar jag såklart någon annan ;-)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.