Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kan socialdemokratenas experter se bortom genomsnittsarbetslösheten? | Main | Marknad som samarbete »
torsdag
jun132013

granskningen av Göteborgs Stad klar

För snart två år sedan ringde en journalist från Göteborgsposten mig med anledning av korruptionshärvan i Göteborg. Hon frågade bland annat om det var tillräckligt med en internutredning för att gå till botten med problemen – vilket jag svarade nekande på.

Korruptionsforskaren Andreas Bergh hävdar att politikerna måste tillsätta en oberoende kommission. Efter hans utspel i GP meddelade majoritetspartierna S, V och MP att de vill ha en utomstående aktör för att granska om staden gjort tillräckligt. M, FP och KD svarade med ett förslag om en oberoende granskningskommission.

Nu är granskningen klar. Man går hårt åt den så kallade Göteborgsandan:

Det fanns, och finns, en institutionaliserad, historiskt omhuldad göteborgsanda – och en bild av denna anda – där gränsöverskridande samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat står i centrum. Den kom att dominera. Värden som professionell självständighet, formalia, insyn och opartiskhet hamnade delvis i skymundan. Även ett kraftfullt politiskt ledarskap vred uppmärksamheten åt annat håll. Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet, ibland även politisk opposition.

Förslagen:

(1) Skapa tydliga men få gemensamma styrdokument
(2) Ledningen ska visa vad en god och opartisk förvaltning innebär
(3) Förtydliga politikernas och tjänstemännens roller
(4) Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter
(5) Skapa utbildningar och arbetsförutsättningar för professionalitet
(6) Skapa rutiner för anmälan av bisysslor
(7) Utpeka en tydlig mottagare av interna anmälningar
(8) Professionalisera den kommunala revisionen
(9) Utveckla former för en dialog med medborgarna
(10) Inrätta Göteborgs Stads gästprofessur för forskning om den
demokratiska rättsstaten.

Ang. den sista punkten: Jag ser vissa likheter med Malmökommissionen, i det att forskare kräver mer resurser till forskning.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Granskningen är rättvist hård, men förslagen märkligt tama. Kommissionens mandat kanske bara gällde vad Göteborg kan göra, men nog skulle dess analys också borga för att föreslå åtgärder på högre politisk nivå, tex:

* Mer/effektivare lagreglering och statlig kontroll av kommunala bolag.
* En offentlighetslagstiftnig värdig ADB-samhället, med större informationsplikt för statlig och kommunal förvaltning (http://www.erikjennische.com/sverige/det-ar-ju-bara-for-journalisterna-att-titta-efter)
* Likaså skulle man ju kunna tänka sig *lagstiftning* för att förtydliga politikernas och tjänstemännens roller

Ja, ni kommunala korruptionsforskare har säkert fler idéer på lur. Poängen: Det krävs förändringar på systemnivå, för Göteborg är ju inte ensamt om den här sortens problem. Dessutom skulle det kanske vara taktiskt smart att skicka ett tydligt lösningsansvar till en politisk aktör (riksdag/regering) som inte har fingrarna i syltburken utan tvärtom har (starkare) intressen av att styra upp situationen.

Nu blir det ju mest förnumstiga, till föga förpliktande moraliska rättesnören för Göteborgs kommunalpampar att bekänna sig till offentligen och sedan arkivera i papperskorgen.
14 jun | Unregistered CommenterJohan
Och kanske: * Kommunal parlamentarism för att förtydliga oppositionens roll som opposition, snarare än som surfare i majoritetens kölvatten
14 jun | Unregistered CommenterJohan
Johan,

jag håller med. I vår ESO-rapport hade vi ju en del idéer om IT och open data som ligger helt i linje med Erik Jennisches resonemang.

Möjligen har Göteborgskommissionen haft en ovilja att dra in staten, i en debattare i Dagens Samhälle skriver Amnå:

"I motsats till andra vill vi dock inte sätta kommunerna under statligt förmyndarskap och lyfta bort deras ansvar för korruptionsfriheten."

Jag vet dock inte vem som vill sätta kommunerna under statligt förmyndarskap...
14 jun | Unregistered Commenterbergh
Bisarrt. Mao, poängen är väl att också fundera på hur man kan förändra de delar av kommunal verksamhet som redan är (och bör vara) under 'statligt förmyndarskap', dvs statliga lagar, förordningar och institutioner (kommunallagen, Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, etc). Kommunerna råder ju inte över sina egna konstitutioner. Och i rättvisans namn: Bör implicerar kan.
14 jun | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.