Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« granskningen av Göteborgs Stad klar | Main | Blocköverskridande skattereform? »
onsdag
jun122013

Marknad som samarbete

Här finns ett antal blogginlägg som är nyttig läsning för alla som undervisar nationalekonomi för studenter som läser ämnet för första gången, skriven av en “Radikalfeminist och kommunist” (egen beskrivning).

I inlägget “En nationalekonomilektion” reageras på den enkla handelsmodellen, med följande ord:

den gigantiska orimligheten i att två personer på en öde ö skulle välja att bedriva handel snarare än att bara samarbeta med varandra

En anonym kommentar i tråden längre ner invänder:

Om de samarbetar genom att den ena ger sig ut och plockar bär och den andra fiskar och sedan delar på det dom fått in så bedriver dom ju faktiskt både handel och samarbete. Du får bär av mig om jag får fisk av dig = (bytes)handel = samarbete. Det är ju bara om båda enbart konsumerar de som de själva samlat in som ingen handel bedrivs och heller inget samarbete

och får svaret:

Nå, jag skulle beskriva det som samarbete och inte handel…

Nog är detta illustrativt? Mycket vore vunnet om nationalekonomer lär ut ämnet genom att börja med samarbetsproblemet, och sedan förklara att handel – och därmed marknaden som institution – kan förstås som en form av samarbete.

Sedan slog det mig: Jag har ju varit med om att skriva en lärobok som försöker lära ut mikro på just detta sätt.

Omslagsbild: Modern mikroekonomi

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Man undrar vad hon skulle tycka om McFaddens variant där Robinson Crusoe handlar med sig själv: http://emlab.berkeley.edu/~mcfadden/eC103_f03/Robinson2.pdf
12 jun | Unregistered CommenterJohan
Mycket lustig text! Undrar vad McFadden vill säga med den...
13 jun | Unregistered Commenterbergh
Skräckexempel på när ideologi förblindar och gör människor ointresserade av att ta till sig information. Men knappast förvånande att en kommunist som aktivt kämpar "mot kapitalism" försöker utmåla handel som motsatsen till samarbete. Har du mött sådana studenter, Andreas, och hur har du i så fall hanterat dem?
25 jun | Unregistered CommenterAnders
Jag har mött flera. De är ganska roliga (oftast). Bl a ser de att de vanligaste modellerna implicit antar att individerna är jämlikar - vilket kan vara värt att påminnas om.
28 jun | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.