Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Marknad som samarbete | Main | BOKTIPS »
onsdag
jun122013

Blocköverskridande skattereform?

I morse pallrade jag mig till skatteskrapan i Stockholm för att tillsammans med Erik Åsbrink kommentera det faktum att LUF och SSU enats om huvuddragen i en skattereform. I korthet vill de avskaffa en rad avdrag och alla selektiva momssänkningar, för att istället sänka inkomstskatten rejält, så att marginalskattetrappan blir 0, 20, 30 och 50 procent. Det kan beskrivas som förra skattereformens 0, 30, 50 men med ytterligare en sänkning i låga inkomstlägen.

Det är ingen dum idé, även om jag själv brukar föreslå 0, 20, 40. Erik Åsbrink överraskade med att föreslå en platt skatt på 30 procent.

Man har räknat på effekterna statiskt, så att det hela går någorlunda ihop. Bilden nedan sammanfattar det mesta i förslaget:

image

I sak: Man löser inte megastrulet kring 3:12-reglerna som pågår i detta nu. Dessutom bör nog avskaffandet av ränteavdragen bör ske successivt under lång tid, för att inte skapa oro och kraftiga prisjusteringar.

Detta är dock randanmärkningar: Rapporten är utmärkt och mycket mer seriös än vad man rimligen kan kräva av ungdomsförbund, i synnerhet när det är en kompromiss mellan ett borgerligt sådant och SSU.

Förhoppningsvis tar moderpartierna signalen på allvar.

En annan liten detalj är att s och fp inte längre räcker för att få en reform klubbad i riksdagen. Men det finns en hel del i förslaget som miljöpartiet borde gilla…

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: xtrasize
    Block�verskridande skattereform? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.