Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Blocköverskridande skattereform? | Main | Del 4 Om MalmöKommissionen: Försörjningsstödet »
lördag
jun082013

BOKTIPS

Statsvetenskapens frågor

1. Har nyss recenserat Statsvetenskapens frågor på www.delibris.se. En mycket trevlig bok:

Möjligen hade jag låga förväntningar: När svenska statsvetare ger ut en bok på studentlitteratur, associerar jag fortfarande till Lennart Lundquists säregna skapelser på förlaget under 1990-talet. Men detta är en bok som i bättre stunder påminner om en Freakonomics ur ett statsvetarperspektiv, minus de självsäkra slutsatserna, överdrifterna och faktafelen. Inte dumt alls.

2. En annan bok jag nyligen läst och gillat är The Moral Foundation of Economic Behavior. Den innehåller inte så mycket nytt, men författaren David C Rose gör en bra sammanfattning av annan forskning för att driva hem sin tes om vikten av moral som får oss att avstå från att gratisåka på andra även när de andra är så många att ingen enskild individ tar skada.

Många av Rose resonemang påminner mig mycket om Robert H. Franks (lysande) bok “Passions within Reason” med undertiteln “The Strategic Role of the Emotions”

Boken har nyligen anmälts i Ekonomisk Debatt, av Per Martin Meyersson. Här finns en föreläsning av författaren om boken.

3. En av de böcker jag läser just nu är den bästa jag läst på mycket längre: The righteous mind av Jonathan Haidt.

Det var mycket länge sedan jag lärde mig så mycket intressant. Det är en flygplatsbok av det bättre slaget. The Guardians recension tar fasta på en mycket smal del av boken. Själv har jag bara läst en tredjedel, så jag kommer nog att återkomma till den.

 

 

 

På den tillhörande websidan finns intervjuer och roliga bilder:

image

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.