Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hotet från Ensamätaren (Korrelation vs Kausalitet IGEN) | Main | granskningen av Göteborgs Stad klar »
fredag
jun142013

Kan socialdemokratenas experter se bortom genomsnittsarbetslösheten?

Socialdemokraterna tillsätter en expertgrupp om arbetslösheten. Intressant och uppmuntrande:

Kommissionen kommer att sammanställa fakta och erfarenheter från länder som har lägre arbetslöshet och högre sysselsättning än Sverige. Kommissionen kommer att ledas av Mårten Palme, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Övriga ledamöter i kommissionen är: Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Robert Östling, forskare vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Den stora frågan är om kommissionen klarar av (får lov?) att se bortom det tämligen ointressanta genomsnittet för svensk arbetslöshet på drygt 8 procent. Åtgärder för ökad sysselsättning i Sverige borde numera vara nästan liktydigt med åtgärder för en bättre arbetsmarknad för marginalgrupper, i synnerhet utlandsfödda.

Som framgår av diagrammet nedan (baserat på SCB:s aprilsiffror) har arbetslöshetsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda ökat de senaste åren (både under alliansens maktinnehav, men även 2005).

NewImage

Fredrik Reinfeldt har faktiskt försökt påtala problemet. Då gick folk i taket över den kanske inte helt lyckade formuleringen "etniska svenskar" och började hävda att regeringen skyller arbetslösheten på invandrarna (vilket är en konstig och föga konstruktiv tolkning).

Mårten Palme och gänget ovan ger oss nog en bättre diskussion än så!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Läs artikeln du själv länkar till. Det finns inget som helst konstigt i att folk reagerade på hans uttalande. Det gjorde jag också, trots att jag inte är vänster. Arbetslöshet är lika problematiskt oavsett vilka det drabbar. Han gav skenet av att arbetslösheten inte är ett problem eftersom den inte drabbat etniska svenskar.
14 jun | Unregistered CommenterAndreas
Jag läste den. Jag tror jag anar vad han försöker säga (att Sverige inte har massarbetslöshet), men det blev (onekligen) inte så bra.
14 jun | Unregistered Commenterbergh
"Åtgärder för ökad sysselsättning i Sverige borde numera vara nästan liktydigt med åtgärder för en bättre arbetsmarknad för marginalgrupper, i synnerhet utlandsfödda."

Det går väl också att minska invandringen? Från 2006 har arbetslösheten ökat med 80 000 personer. Av dessa är 50 000 utrikes födda. Under perioden har samtidigt 400 000 utrikes födda anlänt. Politikerna har väl gjort allt som står i deras makt för att öka sysselsättningen bland utrikes födda? I valrörelsen kommer Jimmie att säga att Reinfeldt och Löfvén vill väl men att ingen integrationspolitik i världen klarar av en så står invandring. Jag tror han kommer att vinna gehör för detta hos medianväljaren.
14 jun | Unregistered Commenterper
Per:
Tror du att arbetslöshet är en sjukdom som sprider sig till etniska svenskar?
14 jun | Unregistered CommenterAndreas
Hurra! Medan förra s-ledaren sökte kompetens bland höjdhoppare, kommer Löfven med detta persongalleri. Bäva månde Reinfeldt.

Din kategorisering är aningen olycklig. Finns det inte mycket som talar för att gruppen utrikes födda är än mer heterogen än arbetskraften i stort -- framför allt med avseende på humankapital? I så fall vore det kanske bättre att önska sig en arbetsmarknadspolitik som inte intresserar sig för människors härkomst, utan tar fasta på deras potential.

Dessutom tyder ju den havererade utbildningspolitiken på att det i framtiden kommer att bli svårt att hitta sysselsättning för många inom gruppen inrikes födda också. Och med tilltagande globalisering torde det bli alllt svårare att överhuvud taget skilja grupperna åt.
14 jun | Unregistered CommenterMartin
Martin, ang. olyckliga kategoriseringar: Om inte någon regeländring skett de senaste året som jag missat så får inte arbetsmarknadspolitiska program utgå från etniska kategoriseringar. Det vill säga, det går inte för AF att sätta upp ett program för att hjälpa specifikt Somalier (i princip, diverse slamkrypare har förekommit). Program skall istället riktas in på något som bedöms som en relevant kategorisering (läs: urval, målgrupp osv), som exempelvis låg utbildning etc.
14 jun | Unregistered CommenterOlle J.
Det är väl alldeles lysande! Vi vill ju inte ha myndigheter som arbetar utifrån 1900-talsmässiga etniska kategorier? Men en människas födelseort är ju inte mer relevant.
14 jun | Unregistered CommenterMartin
Jag önskar mig inte en arbetsmarknadspolitik som intresserar sig för människors härkomst. Jag önskar mig att politikerna ser strukturerna snarare än att försöka får ner arbetslösheten med efterfrågestimulanser eller att hoppas på penningpolitiken.

Jag kunde illustrerat genom att jämföra på många andra håll än inrikes vs utrikes, exempelvis utbildningsnivå, ålder eller hälsa. Delar helt din oro för när de problem vi idag hör om i skolan syns på arbetsmarknaden om 10-15 år.

Förhoppningsvis fortsätter utrikesfödda att flytta hit - den finska skolan sägs ju vara bra ;-)
15 jun | Unregistered Commenterbergh
Det är ju inte så lite tråkigt att det bara är ekonomer i gruppen. Vore det inte bra med representation från andra grupper?
16 jun | Unregistered CommenterBeholder
@Beholer: För att andra grupper (sociologer, filosofer, litteraturvetare och även de flesta statsvetare) har inget intressante att säga på området.
16 jun | Unregistered CommenterEva
Skulle Beholder kunna utveckla detta? Det finns ju något som heter Arbetarrörelsens Forskarnätverk, där i princip alla samhällsvetenskaper utom nationalekonomin är rikligt representerade. Så nog kan s-ledningen behöva lyssna på ekonomer för omväxlings skull?
17 jun | Unregistered CommenterMartin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.