Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Erlander om valfrihet i välfärden | Main | Kan socialdemokratenas experter se bortom genomsnittsarbetslösheten? »
tisdag
jun182013

Hotet från Ensamätaren (Korrelation vs Kausalitet IGEN)

I dag publicerades en riktig godbit för alla som samlar på artiklar som blandar ihop korrelation och kausalitet. Ett utdrag:

måltidsvanorna påverkar attityderna … De som äter tillsammans känner inte bara större tilltro till sina medmänniskor utan också till politikerna och uppvisar även större tilltro till den egna förmågan att influera de förtroendevalda. Också toleransen ökar.

Det råder ingen tvekan om att författarna tror sig veta åt vilket håll orsakssambandet går:

Men hur uppstår i sin tur ett socialt kapital? Det är här måltiden kommer in. Måltiden erbjuder en mötesplats, där människor lär sig att umgås med varandra och utvecklar sympati för varandra.

Men även om ensamätarna med odemokratiska attityder är ganska få i vårt land utgör de naturligtvis ett stort problem. Den nya individualismen har en baksida. Det finns en isolationism i det moderna samhället, som gynnas av teknikutvecklingen i form av nätet, tv, mobilen.

Vilka skriver då detta? Jo, ingen mindre än statsvetarprofessorn Leif Lewin tillsammans med Evelina Stadin, som presenteras som “C-student i statskunskap vid Uppsala universitet” [heter det fortfarande C-nivå?]

En tänkbar förklaring till den besynnerliga texten återfinns i Lewins presentation:

Leif Lewin är professor emeritus vid Uppsala universitet och Måltidsakademiens förste preses.

Om måltidsakademien kan man läsa mer här, bland annat:

Måltidsakademien inrättades år 2000 i ambitionen att främja måltidskunskapen genom att föra samman företrädare för skilda discipliner till ett mångvetenskapligt möte.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Och vad betyder C-nivå? Det är väl gissningsvis inte ens masternivå?
18 jun | Unregistered CommenterAndreas
C-nivå innebär väl att en skriver c-uppsats, vilket alltså är på grundnivå.
18 jun | Unregistered CommenterJohan
Det är bra märkligt att man inte förstått skillnaden mellan korrelation och kausalitet (eller om ekvivalens och implikation) efter en högskoleutbildning. Man kan ju undra vad man har lärt sig egentligen om man inte ens hört talas om begreppen då de är så grundläggande för all vetenskaplig verksamhet.

Sen vet jag inte om nationalekonomistudenter på den mystiska C-nivån är så mycket bättre...
Ja fine de har lärt sig att köra minsta kvadratmetoden men någon vidare förståelse för samspel mellan teori och empiri är det sällan man hittar.

Jag minns att din gästföreläsning i mikro A var en frisk fläkt som tog upp lite vetenskapsfilosofi och tycker det är synd att det får så låg prioritet i fortsättningskurserna, men det har väl sina skäl.
18 jun | Unregistered Commenter;::;'
Det är bra märkligt att man inte förstått skillnaden mellan korrelation och kausalitet (eller om ekvivalens och implikation) efter en högskoleutbildning. Man kan ju undra vad man har lärt sig egentligen om man inte ens hört talas om begreppen då de är så grundläggande för all vetenskaplig verksamhet.

Sen vet jag inte om nationalekonomistudenter på den mystiska C-nivån är så mycket bättre...
Ja fine de har lärt sig att köra minsta kvadratmetoden men någon vidare förståelse för samspel mellan teori och empiri är det sällan man hittar.

Jag minns att din gästföreläsning i mikro A var en frisk fläkt som tog upp lite vetenskapsfilosofi och tycker det är synd att det får så låg prioritet i fortsättningskurserna, men det har väl sina skäl.
18 jun | Unregistered Commenter;::;'
Det är en märklig slutsats man dragit och än märkligare är det, eller lite "lustigt" snarare, att påståendet kommer parallellt med att en rad böcker kommit ut på marknaden där man just slår fast att det inte per automatik innebär att den som är introvert samtidigt är en kuf, en osocial varelse och en som smider lömska planer i det fördolda.
19 jun | Unregistered CommenterKraka
Med tanke på nästa veckas aktiviteter i Visby skulle jag vilja föreslå en liten korrigering:

spritvanorna påverkar attityderna … De som super tillsammans känner inte bara större tilltro till sina medmänniskor utan också till politikerna och uppvisar även större tilltro till den egna förmågan att influera de förtroendevalda.

Men hur uppstår i sin tur ett socialt kapital? Det är här spriten kommer in. Spriten erbjuder en mötesplats, där människor lär sig att umgås med varandra och utvecklar sympati för varandra.
19 jun | Unregistered CommenterMartin
Sport on Martin!
19 jun | Unregistered CommenterJFE
"C-student" är kanske en av ECTS-betygens införande föranledd försvenskning av engelskans "C student", dvs i jmf med en "(straight) A student"?
27 jun | Unregistered CommenterJohan
Statsvetenskap borde döpas om till statsovetenskap, eller kanske statshumbug. Enastående vad statsvetare kommer undan med. Patetiskt.
29 jun | Unregistered CommenterEva
"Måltidsakademien inrättades år 2000 i ambitionen att främja måltidskunskapen genom att föra samman företrädare för skilda discipliner till ett mångvetenskapligt möte."

Eller med andra ord: Måltidsakademien skapades för att kunna käka middag med mina kompisar på statens nota. Uppsatsen är ihopslängd för att detta skall kunna fortsätta.
Har dock kikat lite på Stadins C-uppsats. Vad jag kan se hävdar hon inte i sin uppsats att kausaliteten går åt just det håll som påstås i debattartikeln. Påminner lite om Rogoff och Reinhart: Man är nyanserad i sin uppsats men onyanserad i debatten.
1 jul | Unregistered CommenterEva

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.