Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Effekten av politiskt motiverat bistånd | Main | Hotet från Ensamätaren (Korrelation vs Kausalitet IGEN) »
fredag
jul262013

Erlander om valfrihet i välfärden

I Assar Lindbecks memoarer Ekonomi är att välja finns många intressanta passager, bl a följande om Tage Erlanders syn på valfrihet:

Erlander utvecklade, och modifierade, sin syn på vad han kallade den starka staten i en liten skrift, Valfrihetens samhälle, 1962. Ett intressant inslag i den skriften var att de tre sista kapitlen så starkt betonade fördelarna med individuell valfrihet: ”När samhället blir rikare skapas möjligheter att i större utsträckning än som tidigare var möjligt anpassa samhällsinsatserna efter individens särskilda förutsättningar och intressen, och därmed vidga de enskilda människornas valfrihet.” (s. 65)

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.