Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nina Björk om Kluvet Land, ungdomsarbetslöshet och teknologisk arbetslöshet | Main | Anordnarbidraget i FAS3 »
tisdag
aug132013

Om Argumenten för medborgarlön

Lennart Fernström har argumenterat för medborgarlön denna sommar, både i Svenskan och i Fria Tidningen. Argumentationen är festlig då den initialt låter som en Chicago-ekonomi som kritiserar meningslösa statliga ingrepp i ekonomin:

De tre öarna Trossö, Kalvö och Lindö i den bohusländska skärgården är sammanlänkade av en sex kilometer lång välbyggd bilväg. Vägen, som byggdes genom AK-jobb på 1930-talet, har dock inte körts av en enda bil eftersom det aldrig blev någon bro eller bilfärja dit. AK-jobben var sysselsättningsprogram utfärdade av statens arbetslöshetskommission.

Raskt glider dock argumentationen över till vänster:

Stressjukdomarna och det psykiska lidandet ökar. Allt fler som lönearbetar får svårt att få ihop sin tid. Och inte minst håller vi på att förbruka den enda jord vi har. Trots det ifrågasätts inte arbetslinjen i den politiska debatten.

Oavsett vad man tycker om de tre deskriptiva utsagorna som inleder stycket ovan, är det inte givet på vilket sätt de leder till att arbetslinjen (tolkad som att det ska löna sig att arbeta) borde ifrågasättas.

I grunden håller jag dock med om båda premisser: Visst – bland statliga sysselsättningsprojekt hittar vi en del besynnerliga exempel på resursslöseri som motiverats med det övergripande målet att hålla folk sysselsatta.

Och visst, det är beklagligt och oroväckande att så många känner sig stressade och utbrända när vi lever friskare och längre än någonsin.

Däremot tror jag det finns ett tankefel i argumentationen när Fernström skriver:

Att antalet arbeten minskar är en helt naturlig följd av automatiseringen av produktionen, av att maskiner och robotar tar över allt mer av det arbete som behöver utföras.

Det är helt riktigt att en naturlig följd av ökad produktivitet är vi i snitt vill ha mer fritid. Det förklarar varför vi arbetar en mindre andel av våra liv idag än förr.

Men detta betyder inte att “antalet arbeten” måste minska. Det beror på hur bra arbetsmarknaden fungerar när det gäller utbildning, omskolning, lönebildning, skatter och regelverk.

Ett bättre argument för medborgarlön skulle kunna vara att vi i praktiken nästan redan har det: den som är beredd att finna sig i myndigheters krav på jobbsökande och kursgående och programdeltagande, hålls på en ganska hög absolut nivå (även jämfört med andra västländer).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: sex shows
    Om Argumenten f�r medborgarl�n - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (4)

Jag uppskattar att du förespråkar en grundinkomst, men varifrån har du fått detta: "Och visst, det är beklagligt och oroväckande att så många känner sig stressade och utbrända när vi lever friskare och längre än någonsin." Någon forskare - jag minns inte vem - talade för inte så länge sedan om en ny trend: Förr var unga människor generellt friskare än äldre i Sverige, men nu har unga i vissa avseenden sämre hälsa än pensionärer. Ett stort antal unga och medelålders har exempelvis mätbara stressrelaterade hjärnskador som påminner om stroke och orsakar utmattning. Det är inte enbart en känsla utan en realitet, visar magnetröntgenkameror. Lever "vi" friskare och längre, eller lever de som nu är äldst friskare och längre än de som tidigare var äldst?
3 nov | Unregistered Commenter...
Jadu, det återstår väl att se. Hittills visar medellivslängden inga tecken på att vika nedåt igen, men om denna forskare har rätt kommer vi väl snart att se effekten av dessa stressrelaterade hjärnskador hos unga.
10 nov | Registered Commenterbergh
Nja, det dröjer nog. 40-talisterna kan nog leva längre än tidigare generationer och det kan antagligen 50- och 60-talisterna också.

Har du sett detta medborgarinitiativ angående "medborgarlön" inom EU:
http://www.youtube.com/watch?v=lqXXO0GGNRI
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do
29 nov | Unregistered Commenter...
Jag håller med dig. Hur dagens unga kommer att må som gamla vet vi ju inte, det vi vet är att dagens äldre mår bra jämfört med hur äldre mådde förr.

Ang. medborgarlön: Jag har viss koll på kraven. Dock tror jag chansen är större att nå förbättringar genom att gradvis förändra existerande system.
2 dec | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.