Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om Argumenten för medborgarlön | Main | Ett nytt normativt kriterium »
torsdag
aug082013

Anordnarbidraget i FAS3

Blev nyfiken på anordnarbidragets i Fas 3 storlek. Googlade. De två (!) första träffarna går till facebook (!!), där folk ställer motiverade frågor och arbetsförmedlingen svarar föga proffsigt:

Vi håller på att undersöka varför summan är 225 kr/dag och återkommer med svar när vi fått klarhet i det. […] Vi har tyvärr inget svar om hur dessa 225 kr/dag fastställts. De som kan svara för detta finns på Arbetsmarknadsdepartementet. I bifogad länk finns kontaktinformation till dem.

image

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.