Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Argumenten för medborgarlön | Main | Ett nytt normativt kriterium »
torsdag
aug082013

Anordnarbidraget i FAS3

Blev nyfiken på anordnarbidragets i Fas 3 storlek. Googlade. De två (!) första träffarna går till facebook (!!), där folk ställer motiverade frågor och arbetsförmedlingen svarar föga proffsigt:

Vi håller på att undersöka varför summan är 225 kr/dag och återkommer med svar när vi fått klarhet i det. […] Vi har tyvärr inget svar om hur dessa 225 kr/dag fastställts. De som kan svara för detta finns på Arbetsmarknadsdepartementet. I bifogad länk finns kontaktinformation till dem.

image

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.