Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ett nytt normativt kriterium | Main | Har USA hämtat sig tack vare eller trots den förda politiken? »
måndag
aug052013

Laggad X är inte ett bra instrument för X

Stöter ofta på papper där identifikationen av den kausala effekten hänger på att X instrumenteras med värdet på X föregående period. Det visade sig att jag inte är ensam om att ogilla detta: Här är en matignyttig powerpoint från Robert Apel:

image

Han lägger senare till:

Most importantly, TELL A STORY about why a particular IV is a “good instrument” Something to consider when thinking about whether a particular IV is “good” Does the IV, for all intents and purposes, randomize the endogenous regressor?

Till skillnad från många andra, menar jag inte att dylika papper är dåliga eller ointressanta. Är frågan intressant nog, är korrelationen ofta också intressant.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.