Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sökes: forskningsöversiktsartikel om kolonialismens betydelse för västvärldens välstånd | Main | Fungerar friare, icke-traditionell matematikundervisning bättre? »
lördag
apr262014

Krönika om social rörlighet

I den fördelningspolitiska redogörelsen i vårbudgeten görs något intressant och lovvärt: Man räknar på social mobilitet i Sverige. Bland det mest intressanta är beräkningarna av hur vanligt det är att någon är kvar i lägsta decilen efter 5 år. Denna beräkning görs för perioden 1995-2000 och 2007-2012.

 Intressant nog har uppåtrörligheten minskat: Numera är uppemot 50 procent kvar i den lägsta decilen efter fem år, jämfört med 40 procent på 90-talet.
NewImageDet är lovvärt att denna statistik tas fram men det är tråkiga nyheter att rörligheten minskar.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.