Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Symposium om forskningens samhällsansvar - minnesanteckningar | Main | Krönika om social rörlighet »
onsdag
maj072014

Sökes: forskningsöversiktsartikel om kolonialismens betydelse för västvärldens välstånd

Här är en intressant text av Mattias Svensson om Podcasten Flumskolans drift med Johan Lundbergs bok Ljusets fiender.

I korthet: Flumskolans Po Tidholm och Johannes Klenell påpekar att när Johan Lundberg skriver om "den oerhörda expansion som präglade västvärlden under andra halvan av 1800-talet” har han glömt tre saker:

  • kolonialismen
  • "att hela det där välståndet byggde egentligen på en helt oreglerad arbetsmarknad som förslavade massorna"
  • "att det här förnuftet och bildningen och upplysningstanken existerade i en litenlitenliten elit." 

Svensson påpekar att kolonialismen spelade en mycket liten roll för utvecklingen, bl a för att utvecklingen i flera fall kom först och var en förutsättning för kolonisering snarare än tvärtom, att perioden sammanföll med slaveriets avskaffande och stigande reallöner för första gången på 600 år, samt slutligen att upplysningstanken förvisso började hos en elit med snabbt spred sig till allt fler.

Min fundering: Bortsett från de uppenbara problemen med kolonialismen, har den inneburit att många än idag har en skev bild av vad som skapat de flesta rika länders välstånd. Detta ger i sin tur problematiska analyser av vad som bör göras för att minska fattigdomen i världen idag.

Svenssons källor är Phelps och McCloskey. Jag är inte säker på att dessa är trovärdiga i målgruppens ögon. Dessutom är ffa McCloskeys böcker tegelstenar. Finns möjligen en kort forskningsöversikt i ämnet kolonialismens betydelse för västvärldens välstånd?

Kanske ska jag ha en ruta om ämnet i nästa version av Den kapitalistiska Välfärdsstaten.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

När kommer nästa version av Den kapitalistiska Välfärdsstaten? Snart hoppas jag :)
7 maj | Unregistered CommenterAndreas
Ja. Det kommer en uppdaterad och till stora delar omskriven version på engelska redan i augusti, och sannolikt snart även en ännu mer uppdaterad version på svenska.
7 maj | Unregistered Commenterbergh
Kom ihåg att skriva det här eller på Twitter så jag inte missar.
7 maj | Unregistered CommenterAndreas
Har du läst Why nations fail? Den snuddar väl en del vid detta? Eller?
7 maj | Unregistered CommenterEva
Återkoppla gärna på bloggen om du hör talas om någon sådan översikt!
8 maj | Unregistered CommenterHenrik
McCloskey menar sig förvisso göra en översikt och är på intet sätt primärkällan till tesen. Reffar David Richardson, historiker, Jack A Goldstone Why Europe? (2009), Om Prakash, ekonomihistoriker och Angus Maddison. Vet inte om det hjälper sökandet framåt.
Kul med en ny version av din bok. Och på ämnet uppfattningar om hur länder blir rika är jag alldeles tagen av William Easterlys The tyranny of experts. En omvälvande exposé till försvar för den till synes enkla tanken att alla människor mår bra av att leva i frihet i demokratiska samhällen. Han väver in ett New Yorkkvarters historia från 1600-talet till idag, idéhistoriska motsättningar, fantastiska människoöden och insikter från den moderna forskningen. Bland annat om hur lite nationella ledare och politiska beslut betyder för ekonomisk utveckling.
"Bland annat om hur lite nationella ledare och politiska beslut betyder för ekonomisk utveckling."

Hoho.
9 maj | Unregistered CommenterEva
Niall Ferguson tonar ned betydelsen av kolonier/imperier för välstånd i sin bok "Civilization". Den ger dock inte någon detaljerad redogörelse för koloniernas påverkan på moderländernas ekonomi (vad jag kommer ihåg iaf).
11 maj | Unregistered CommenterBjörn

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.