Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Buy Nothing Day, Vita huset, New Centern - med mera... | Main | Måste grannen stenas? »
onsdag
nov232005

Esbati samlar vänsterkommenterna till Zarembadebatten

Nu finns det en rad efterlysta kommentarer till Zarembas DN-artiklar. Ali Esbati länkar till rättvis och balanserad som bemöter Zarembas argument genom misstänkliggörande: Under rubriken "Vem betalar Zaremba?"  påpekas att Zaremba i våras fick Gösta Bohmans minnespris, och med hjälp av citattecken ifrågasätts om Zarembas artikelserie i DN är "oberoende".

Esbati kommenterar själv genom att damma av två gamla artiklar: En som han skrev för socialistisk debatt, i vilken Esbati belyser "det nygamla greppet att använda invandrares utsatta situation för att klämma åt alla arbetande". I Clarté levererar Esbati berättigad kritik av den restriktiva pakten mellan s och m i svensk flyktingpolitik, men som kommentar till Zaremba är artikeln för gammal.

Esbati menar vidare att Tomas Lappalainens artikel i Aftonbladet  "knycklar ihop Zarembas argumentation". Det kan väl diskuteras: Lappalainen menar att om man öppnar "den fria marknadens slussar på vid gavel" skulle Europa "färdas närmare 200 år bakåt i tiden".

På det hela taget är det mycket misstänkliggörande över Esbatis sätt att debattera. Jag mötte honom i en debatt om globalisering för Ung Vänster-medlemmar för några år sedan. På en publikfråga om fri invandring svarade Ali att han är emot, eftersom detta skulle sätta press på kollektivavtalslönerna. Gott så, men Ali antydde även att den egentliga orsaken till att jag är för fri invandring, är viljan att försämra för svenska arbetare snarare än omsorg om potentiella invandrare.

Som framgår av länkarna ovan, är misstänkliggörande fortfarande en vanlig strategi när "högern" skall bemötas. Det är synd. Jag är förvisso inte säker på att alla som pläderar för öppnare gränser saknar dolda agendor eller har enbart ädla syften. Men det går utan tvekan att tänka sig argument som tar sin utgångspunkt i fattiga arbetares möjligheter att förbättra sin situation genom att söka sig till nya marknader.

Det är dessa argument vänstern borde fundera över. Alldeles oavsett vem som betalar Zaremba.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Arnold Kling (från EconLog) skrev en artikel för ett par år sedan om något närliggande. Artikeln handlade om Paul Krugman som i stället för att ifrågasätta om en viss politik, skattesänkningar bland annat, fick goda konsekvenser så ifrågasatte han motiven hos dem som förespråkar dem.
http://www.techcentralstation.com/100703B.html
24 nov | Unregistered CommenterDennis
Du har missförstått hela huvudkritiken mot Zaremba:

Du försöker leda in diskussionen på ett individuellt plan, alltså den fullt förståeliga strävan hos alla människor, inklusive letter, att kunna försörja sig, när det hela handlar om något mycket större: att försvara kollektivavtalen och de lönenivåer vi tillkämpat oss i Sverige och motverka lönedumpning. Själva idén med att ha fackföreningar är just att de INTE bara representerar individuella strävanden, utan att de försöker ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen genom att uppträda gemensamt som en stark förhandlingspart gentemot arbetsgivaren. För att fackföreningar ska fungera och spela någon roll på arbetsmarknaden så förutsätts de enskilda individider (tillfälligt) underordna sig kollektivet, i utbyte mot att få trygghet och bättre löner och anställningsvillkor.

Lettiska arbetare får gärna komma hit - hur många som helst och gärna fler än idag! Men i Sverige gäller svenska lagar, och facket har rätt att ta till lagligt reglerade stridsåtgärder gentemot arbetsgivare som inte följer svenska regler. Oavsett om dessa arbetsgivare kommer från Sverige eller Lettland. Och oavsett vad enskilda arbetare tycker om detta, vare sig de är svenskar eller letter. Det är själva grundtanken med att ha fackföreningar, och det verkar inte du ha förstått och inte heller Zaremba.
24 nov | Unregistered CommenterErik
1. Det är du som missförstått Zaremba. Han visar ju att facket INTE följde gängse Svenska regler, tex. genom att kräva högre lön för Balter än för Svenska byggarbetare.


De bröt dessutom mot en av de viktigaste reglerna i arbetsmarknaden, först avtal sen löneförhandling. Den ”svenska modellen” är för helvete samförstånd, inte fackets diktatur som Göran Persson tycks tro. Att systemet funkade beror på att det (i varje fall till mitten av 70-talet) fanns balans mellan näringslivet och facket. Tror du svenska arbetare mår bra om facket får oinskränkt rätt och sätter lönen till 300. kr i timme i morgon? Ordnig och Reda var det ja.

Det är hursomhelst omöjligt att försvara fackets rent obehagliga beteende, som att agera passpolis eller skrika ”Go Home”. Om nu facket var goda änglar som vill skydda arbetare hade de ropat ”get a higher wage”, inte go home. Go home är hatets budskap, inte godhetens.

Vad som till sist gör mig mest ilsken är deras äckliga oärlighet. Säg för helvete att ni vill
hålla ute balter för att hålla uppe svenska löner, erkänn att det är själviskhet. Men att låtsas att man gör det för balternas skull är vansinnigt.

Att med all rätta lyfta fram hur sjukt fackets beteende var betyder inte att man vill förgöra svenska systemet, ens kollektivavtalet. Det är inte antigen eller. Facket kan vara starkt utan att fuska, mygla, hyckla eller och agera vigilanter.

2. ”Ekonomen” Esbati och de flesta Svenskar är lurade att tro att deras välfärd kommer från starka fackföreningar. Det är en myt och missförstånd av grundläggande ekonomi. Facket kan inte höja den kollektiva lönesumman i en öppen ekonomi (kapitalet flyttar då utomlands).

Vad de kan göra är att i viss utsträckning fördela från en del grupper av arbetare till andra. Vad som ofta händer är att högavlönade ger en hel del till medellavlönade massan, samtidigt som man skapar arbetslöshet bland de allra lägsta grupperna. Facker kan också driva igenom lagar som LAS, som har för och nackdelar (mer trygghet, mer arbetslöshet).

Den här Marxistiska bilden av Facker som slåss mot Kapitalet är en myt. Facket ställer en del arbetare i Sverige mot andra.

Låt mig ge dig ett enkelt bevis. Andelen av nationalinkomsten som går till kapitalet (ca 25-30%) är samma i USA, Sverige, och något högre i dessa två länder än Sydeuropa. Andelen var samma när Sverige knappt hade fackföreningar.

Lite samma sak med baltinvandring. Den omfördelning som då sker är från svenska (relativt högavlönade) byggarbetare till alla andra svenska arbetare (i roll som konsumenter) och till balterna själva. OK. Jag kan helt förstå de byggare som är mot. Men var för fan ärlig. Att ge svenska folket bilden att deras välstånd kommer från facket är ren bedrägeri.

3. Jag är invandrare själv, och mot öppna gränser. Sverige är en för liten nation, och det finns kulturella kostnader för massinvandring. På grund av detta och på grund av vad jag skrev ovan (balter sänker löner för byggare) så hade jag acceptans för Vaxholm, även om jag generellt inte är stor vän av LO. Men efter att läst detaljerna av deras agerande i LO, inte minst det om att kräva 145 kr och arroganta mobbingen mot balterna så blev jag spyfärdig.

25 nov | Unregistered CommenterTeller

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.