Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fair Trade och världsförbättring - igen | Main | Smedjan topp-3 lista »
torsdag
dec292005

Champagnen var ett symptom. Politiken är problemet.

Eftersom deras chefer inte gör det, får Migrationsverkets handläggare försvara sig själva i DN:

Arbetsbördan är mycket stor, att avvisa någon mot dennes vilja är inte enkelt, men icke desto mindre är det den uppgift vi har. 

Och eftersom ingen, ej heller de inblandade handläggarna, tycker att det var försvarligt att fira en avvisning med champagne, kanske det nu är dags att rikta kritiken mot politiken och de politiskt ansvariga

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Side effects of provigil. Provigil with lexapro. Weight loss and provigil. Ill effects due to provigil. Provigil.
  • Response
    Neurontin and amitryptiline. Side effect of neurontin rx. Neurontin pain relief. Pregnancy and neurontin. Neurontin.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.