Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om kön och skandaler | Main | Seminarium om Sverigedemokraternas framgångar »
tisdag
okt172006

Mer socialdemokratisk eftervalsdebatt

Bilden att socialdemokraterna tappade många väljare till Sverigedemokraterna, har nu blivit ett tillhygge i den socialdemokratiska eftervalsdebatten:

 

Unga arbetare och pensionärer med arbetarbakgrund gick under valrörelsen till Sverigedemokraterna därför att de kände att socialdemokraterna inte tog samhällsproblemen på allvar [...] En högervridning skulle föra ned socialdemokraterna under 30 procent.

 

Men om partiforskarna har rätt, börjar Morgan Johanssons resonemang i DN halta redan i verklighetsbeskrivningen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.