Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om kön och skandaler | Main | Seminarium om Sverigedemokraternas framgångar »
tisdag
okt172006

Mer socialdemokratisk eftervalsdebatt

Bilden att socialdemokraterna tappade många väljare till Sverigedemokraterna, har nu blivit ett tillhygge i den socialdemokratiska eftervalsdebatten:

 

Unga arbetare och pensionärer med arbetarbakgrund gick under valrörelsen till Sverigedemokraterna därför att de kände att socialdemokraterna inte tog samhällsproblemen på allvar [...] En högervridning skulle föra ned socialdemokraterna under 30 procent.

 

Men om partiforskarna har rätt, börjar Morgan Johanssons resonemang i DN halta redan i verklighetsbeskrivningen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.