Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vem vilseför: Calmfors eller Spånt? | Main | Det alternativa Årets Lobbyist-Priset instiftas härmed »
måndag
nov202006

Social rörlighet i Sverige och USA

Johan N noterade nyligen Per Skedingers studie av inkomströrlighet uppåt i USA:

"60 percent of Americans on minimum wage have increased their income next year. After three years, only 15 percent still lived on minimum wage"

Jesper Bengtsson spekulerade i att detta kunde bero på att fattiga i USA dubbelarbetar. Men det var fel - ty studien gällde timlöner, inte årsinkomster. (Jämför gärna Johans och Tinos sätt att korrigera Jesper i diskussionstråden.)

Per Skedingers resultat verkar rimligt, jag tror mig ha sett fler studier som påvisar att inkomströrligheten är relativt hög i USA.

En intressant fråga är i vilken utsträckning rörligheten uppåt speglar en motsvarande rörlighet neråt, dvs att många med hyfsade inkomster idag kommer att vara fattiga nästa år. När det gäller att lämna minimilönenivåer är det ganska troligt att rörligheten uppåt är större, eftersom arbetsmarknaden ständigt fylls på av invandrare och ungdomar.

Slutligen kan nämnas att social rörlighet ibland syftar på rörlighet mellan generationer. Och då brukar Sverige komma bättre ut än USA, se exempelvis denna studie varifrån bilden intill är hämtad.

365946-558428-thumbnail.jpg Diagrammet visar effekten av att pappan bara har gymnasieutbildning på sannolikheten för barnen att gå vidare till högre utbildning. Som synes kommer nu Sverige aningen bättre ut än USA.

 

i? Andra bloggar om: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.