Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Årets julklapp för nördar och andra: Wired och Fokus | Main | Vem vilseför: Calmfors eller Spånt? »
fredag
nov242006

Intressant om aids i afrika

Dennis pekar på den här artikeln om Emily Osters forskning om aids i afrika. Om hennes resultat stämmer, är de ett utmärkt exempel på att det ofta lönar sig att utgå från att människor är rationella och att våga tänka lite utanför lådan.

Hennes tre punkter tolkar jag så här:

1. Aids sprids snabbare i Afrika, INTE främst på grund av skillnad i sexuellt beteende, utan för att andra sjukdomar som leder till sår på känsliga ställen är vanligare. Attackera Herpes, och HIV-spridningen kommer att minska. Med tanke på vad det kostar att behandla det ena och det andra, är det anmärkningsvärt att detta inte påtalats tidigare.

2. Den skillnad i sexuellt beteende som finns, är sannolikt helt rationell. Risken att kanske dö i aids om 10 år är för många afrikaner inte det största problemet. Korrigera för inkomst och förväntad livslängd så gav upptäckten av HIV lika stora beteendeförändringar i Afrika som i USA.

3. Det vi hört om att uppemot 30 procent är smittade, men att ökningen nu avtar, bygger på ett snett sampel av gravida kvinnor (!). Studeras faktiska dödsfall, verkar andelen smittade vara betydligt lägre - men det syns inga tendenser till minskad spridningshastighet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Vem säger att problemet är att vildarna i Afrika är så promiskuösa/sexuellt barbariska? Är det någon slags finger-i-luften-tolkning av den västerländska allmänhetens tro och fundering i frågan, förmedlad via kvällspressen måhända?

Osters första slutsats är dock onekligen intressant och kan säkert bidra med något. Resten är mest fäkteri med väderkvarnar om du frågar mig.
24 nov | Unregistered CommenterMarcus
Ur artikeln:

"Very often, this disparity is attributed to differences in sexual behavior—in the number of sexual partners, the types of sexual activities, and so on. But these differences cannot, in fact, be seen in the data on sexual behavior"

Men det är fullt möjligt att det här är en halmgubbe/väderkvarn som attackeras, och att formuleringen "very often" inte är motiverad.
24 nov | Unregistered Commenterbergh
Jag är väl inte säker på att hon påstår att någon säger att "problemet är att vildarna i Afrika är så promiskuösa/sexuellt barbariska". Men den här debattartikeln i Expressen ligger åt det hållet, tycker jag, och finner samma problem i Sverige.

http://expressen.se/index.jsp?a=647913

Annars nämner hon i "HIV and Sexual Behavior Change: Why Not Africa?" referenser som undersökt sexuellt beteende.

http://home.uchicago.edu/~eoster/papers.html
24 nov | Unregistered CommenterDennis
Jag menar nu inte att det perspektivet är ovanligt, utan att om man tror att man uppfunnit hjulet bara för att ens forskning ger en annan bild av sexualmönstren i Afrika än den gemene man på gatan i Ohio/Västergötland har... ja, då tyder det på en viss inskränkthet i sin tur. Men det kan också vara den flaggviftande och pukslående presentationen, tillsammans med en illa dold självgodhet i själva artikeln som får mig att reagera... Osters kan mycket väl vara bättre än så.
24 nov | Unregistered CommenterMarcus
Det ena utesluter ju inte det andra. Jag som varit i bl a Zambia måste säga att gifta mäns sexuella beteende absolut bidrar till spridningen av sjukdomen.
12 dec | Unregistered CommenterSakine

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.