Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Istid eller växthuseffekt: Har klimatforskarna gjort helt om? | Main | Många lästips inför novemberlovet »
söndag
nov052006

Nick Bostrom om världen år 2050

Via thelighthorse hittar jag Nick Bostroms hemsida, ett fascinerade exempel på hur forskares hemsidor ser ut när de är som bäst.

Vissa tycker det är imponerande när en akademiker bara har publikationer i topptidskrifter, som när en ekonom bara publicerar i AER och Econometrica. Själv blir jag mer imponerad när det ser ut så här, kombinationen Nature, Philosphical Quarterly och Astrophysics & Space Science går inte av för hackor.

Snubben skriver populärvetenskapligt också - detta fiktiva samtal mellan förståsigpåare år 2050 om de senaste 50 årens viktigaste förändringar var klart underhållande.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Lite intressent är dock att killen uppger "CSN Studiestöd (Scholarship) (1990‐1996)" under Honors and awards ;)
6 nov | Unregistered CommenterHenrik
LOL, det ska jag också göra. Måste se bra ut för dme som inte vet vad CSN är.
6 nov | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.