Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Busigt låtval i vinterpratande på nätet | Main | Fungerande svensk arbetsmarknad är i sikte »
onsdag
dec062006

LO trista inställning till invandrare

Erland Olausson (LO) förklarade i gårdagens intressanta paneldebatt om den svenska modellen varför invandrare inte bör få konkurrera med lägre ingångslöner som kompensation för sina språkproblem.

Resonemanget var följande:

Efter en tid på arbetsmarknaden kommer deras språk att förbättras, och då kommer deras löner att stiga, vilket stjäl löneutrymme från andra anställda.

Den som trodde att LO slutat upp med att ställa grupper mot varandra på detta sätt får tyvärr tänka om.

Dessutom har han fel i sak: Med bättre språkkunskaper kommer högre produktivitet, vilket är vad som skapar utrymme för högre lön. Det är alltså inget som tas från någon annan.

Dennis reagerade på samma sak, och hoppas han hörde fel. Hoppas kan man ju.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det här är exakt samma resonemang som dom har framfört innan:
http://lennartregebro.blogspot.com/2006/09/sossarna-och-lo-vill-ha-hgre.html

LO vill ha så lite folk som möjligt aktiva på arbetsmarknaden, för det håller lönerna uppe. Därför vill man inte ha invandring och man vill ha hög arbetslöshet. Att man har ekonomiskt sett fel är en sak. Att man helt cyniskt anser att man dom som inte har jobb skall fortsätta att inte ha jobb (oavsett om dom är svenskar eller inte) bara för att hålla lönerna upp för dom som HAR jobb, är betydligt mer skrämmande.
Det låter som en variant på gamla goda "lump of labour".
12 dec | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.