Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Government failure: Varför är public choice skolan så kontroversiell? | Main | Nya bloggar »
onsdag
apr052006

Statvetarna, egenintresset och DN-debatt: Rothstein vs Lewin del 2

Utväxlingen mellan statsvetarna Bo Rothstein och Leif Lewin på DN-debatt nyligen (se tidigare kommentar) är vid närmare betraktelse underhållande på minst tre plan:

För det första: Leif Lewin tycker att äldre forskare i Sverige diskrimineras när de pensioneras vid 65, och menar att vi därför tappar viktig kompetens. Lewin är själv född 1941 och innehar den Skytteanska professuren, med vilken följer ett flådigt och centralt boende i Uppsala universitets enda tjänstebostad Skytteanum.

För det andra: Bo Rothstein föreslår istället att manliga professorer över 50 förtidspensioneras. Bo Rothstein har själv ett bra tag kvar till pensionen, och är en av de statsvetare som nämns som tänkbara övertagare av den Skytteanska professuren när Lewin väl pensioneras. (Detta skulle även kunna förklara varför Rothstein i andra halvan av sin artikel blir ironisk i sitt krav på att posterna ska tillsättas av "rättkönade" (dvs kvinnliga) efterträdare.)

Denna dispyt har naturligtvis inte har på DN-debatt att göra. Men det finns en tredje faktor som höjer underhållningsvärdet:

De som följt med i den svenska debatten, vet att just Rothstein och Lewin ofta kritiserat ekonomers idé att man kan förklara beteende med hjälp av rationalitet och egenintresse (se exempelvis Tullberg om Lewin i ekonomisk debatt).

Oavsett hur det går med professuren, kanske rational choice nu äntligen får ett uppsving bland svenska statsvetare - det funkar ju hyfsat för att förklara deras beteende.

(Tack till Niclas och Henrik för hjälp med framspånandet av denna betraktelse) 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Klockren analys
5 apr | Unregistered CommenterDaniel H
ok, jag kanske inte alltid ska kliva fram till Råttans försvar, men nog har väl killen allt mer abdikerat från sina mest hårdhudade kritikpunkter mot rational choice? Senaste boken om sociala fällor ryker av rationalistisk analys, och där slår han till och med ett fett slag för metodologisk individualism (att jämföra med hans tidigare aktör-struktursnurrigheter)!
6 apr | Unregistered Commentergummo
What gummo said, och

1. Råttan är inte det minsta intresserad av Skytteanska professuren.

2. Tjänstebostaden i Skytteanum är inte "flådig".
6 apr | Unregistered CommenterJörgen
Ok, ni har rätt i det mesta men bostaden är flådig. Eller åtminstone sunk-flådig.
19 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.