Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad gör en lärobok i nationalekonomi bra? | Main | Sysselsättningen och den skandinaviska modellen »
söndag
jul162006

Vad kännetecknar ett bra sjukvårdssystem?

När WHO rankade sjukvårdssystem i World Health Report 2000 såg den lite otippade täten ut så här:

1. Frankrike
2. Italien
3. San Marino
4. Andorra
5. Malta

Sverige hamnade på plats 27 23 USA blev 37:a.

365946-394695-thumbnail.jpg
Är dyrare system bättre? Ja - men spridningen är väldigt stor, som framgår av figuren intill.

De krafter som vill ge USA ett universellt sjukvårdssystem har alltså inte den svenska modellen som förebild. Istället sneglar man på de länder som blandar offentligt och privat på exakt det sätt som är så kontroversiellt i Sverige:

Den här artikeln i Mother Jones diskuterar bl a fördelarna med det franska systemet. Nyckelordet är kostnadskontroll: Om läkare och patient kan komma överens om behandling och sedan skicka hela räkningen till en tredje part, finns risk att kostnaderna skenar iväg - oavsett om den tredje parten är skattebetalarna eller ett privat försäkringsbolag.

Enligt artikeln har Frankrike lyckats väl med att dela kostnaderna mellan anställda, arbetsgivare och offentlig sektor. Vidare skriver man:

These nations [France, Germany, Japan, Austria, Belgium and the Netherlands] employ a system that blends a flexible mixture of public and private, with most doctors, nurses and other professionals working for private medical groups, not for the government as in the Canadian or British-style single payer systems. Many hospitals are also in private hands, while others are in public hands.

Andra bloggar om: , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Flor-Essence
    There is a intresting post on "Berghs Betraktelser - Berghs Betraktelser - Vad kännetecknar ett bra sjukvårdssystem?" which I found relevent to improving your health with flor-essence (http://www.floressence-resource.com) herbal detox and I recommend that everyone drop by and read that post...
  • Response
    Response: detoxification
    The normal everyday fellow would believe taking the time to do insights on this topic of thought is a waste of money.

Reader Comments (5)

Helt rätt, som vanligt. :) Det hade varit kul att höra din åsikt om Healt Consumer Powerhouse undersökning av Europeisk vård.
http://www.healthpowerhouse.com/

Den har sina problem, men är rätt bra. Lättförståelig, framförallt. :)
http://lennartregebro.blogspot.com/2006/07/svrigheten-i-att-bedma-sjukvrd.html

Jag tror den är helt ok. Illustrativ i sammanhanget är även din egen klassiker:

http://lennartregebro.blogspot.com/2005/09/i-sverige-har-man-ett-sjukvrdssystem.html


16 jul | Registered Commenterbergh
Vilka var bedömningskriterierna?
17 jul | Unregistered CommenterT Lindgren
De har använt ett ganska komplext index som kombinerar enkäter om patientnöjdhet med data över tillgänglighet, sk DALE (Disability adjusted life expectancy), fördelningen av spädbarnsdödlighet och även jämlikhet i finansieringen (där det anses sämre om fattiga hushåll lägger mycket pengar på sjukvård). Mer detaljer finns i rapporten, länkad ovan.
18 jul | Unregistered Commenterbergh
French system is best. America has learned here
15 apr | Unregistered Commentergerovital

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.