Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad man säger sig ha råd till - och vad man faktiskt lägger pengar på | Main | Tillbaka i Stockholm »
tisdag
sep122006

Lästips

En riktigt bra föreläsning av Hans Rosling. En artikel om Sverige i The Economist. Och Nils Janlövs rapport (som låg bakom detta inlägg) om svensk köpkraft och inkomstfördelning, har nu kommit upp här.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Fler lästips: Via Marginal Revolution - http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2006/09/new_issue_of_ec.html - hittade jag den här rykande färska artikeln i Econ Journal Watch: http://www.econjournalwatch.org/pdf/BerghRejoinderSeptember2006.pdf

Vi säger grattis till Bergh!
12 sep | Unregistered CommenterJörgen
se där, jag hade missat att den kommit ut. Tackar!
12 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.