Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Yttrandefrihet och vad journalister vet om FirstClass | Main | Timbro, skatterna och tillväxten »
onsdag
sep062006

Köpkraft och fördelning i Sverige och USA - nyare siffror

För en tid sedan, dryftades köpkraft i Sverige och USA här - dock var siffrorna ganska gamla. Därför satte jag ingen mindre än Nils Janlöv på att ta fram mer aktuella siffror. Resultaten kan beskådas i diagrammen intill, och vevas i en debattartikel i Dagens Industri idag (kräver prenumeration).

Diagrammen visar hur köpkraften för hushåll i olika delar av inkomstfördelningen förhåller sig till köpkraften hos det amerikanska medianhushållet.

365946-459105-thumbnail.jpg
1992
 

1992 hade de 30 procent fattigaste fortfarande absolut sett högre köpkraft i Sverige, men på bara 8 år, har den siffran fallit till 10 procent. Det svenska medianhushållet halkade efter från ungefär 80 till  70 procent av den amerikanska medianköpkraften.

 

365946-459108-thumbnail.jpg
2000
Många menar ju att det är relativa skillnader, inte absoluta, som är relevanta för folk. Och med tanke på hur amerikaniserat Sverige är kan det nog tänkas att allt fler svenskar jämför sig med sina amerikanska motsvarigheter, bland låg-, medel- och höginkomttagare.

Relaterat: 

Johan N hade nyligen en post som jämför köpkraften för rika och fattiga i olika länder.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (3)

Har jag feltolkat diagrammet om jag säger att det bara är de tio fattigaste procenten som har det bättre i Sverige relativt USA? Det kan väl inte stämma?
13 jan | Unregistered CommenterGabriel
Du tolkar rätt, och visst kan det stämma (materiellt sett). Betänk att de arbetar betydligt fler timmar per år än svenskar.
13 jan | Unregistered Commenterbergh
Köpkraften är bara halva sanningen. Levnadsomkostnaderna är lika viktiga och alla vet att sjukvård är svindyrt så det är bara övre medelklassen och uppåt som kan leva gott i usa. Den fattigaste halvan av befolkningen i usa klarar inte sig om dom tex blir sjuk och det kan knappast kallas ett humant samhälle.
21 apr | Unregistered CommenterRobban

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.