Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Folkpartiet fortsätter ömsa väljare | Main | Ett skäl att rösta borgerligt »
måndag
sep182006

LNB-krönika om finansdepartementet och socialdepartementet

Det skulle bli alldeles för stort, och det är en helt galen idé. Men jag tror ändå det är värt att överväga att slå ihop finansdepartementet och socialdepartementet. Mer här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det verkar väl ännu mindre troligt nu. Socialdepartamentet vill ju säkert både Fp och Kd gärna ta medan finansdepartamentet hamnar hos moderaterna eller centern.
De gjorde väl lite åt det hållet ändå. Hans Karlsson satt på näringsdepartementet och hade hand om arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor samtidigt som sjukförsäkringsfrågorna som han också hade hand om sorterade under socialdepartementet.
18 sep | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.