Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Generös familjepolitik minskar spädbarnsdödligheten? | Main | Invigning av nya Ratio »
söndag
okt212007

boktips

Ang antologin om institutional competition: Ni som hjälpte till att korrigera ett syftningsfel i marknadsföringstexten här, kan nu beskåda resultatet här.

Själv är jag mer nyfiken på Rodriks senaste, "One Economics, Many Recipes: Globalization, institutions and economic growth". (länktips från henrik och niclas)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Gick in på Bokus för att se om det gick köpa Den Kapitalistiska välfärdsstaten, och såg att de som köpt den också köpt Stieg Larsson, Mia Törnblom och Camilla Läckberg. Jag vet inte hur det ska tolkas.
22 okt | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.