Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Har vi lämnat välfärdsstaten bakom oss? | Main | Äntligen - boken sågas! »
torsdag
dec202007

Jultips

För matintresserade: Taffel.se.

För mp3-spelaren (1):

Germania. Jag har ingen aning, men detta måste ha börjat som ett fyllesnack på någon nation i Lund. "Vi skriver en roman!", "Ja, med styltigt festligt språk och en osubtil politisk underton", "Och så släpper vi den på nätet - och som ljudbok". Projekt av detta slag brukar aldrig överleva bakfyllan, men detta är ett undantag. (Kapitel 1 som mp3)


För mp3-spelaren (2):
Johan Norberg diskuterar Naomi Kleins Chockdoktrinen (mp3).PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Haha! Tack för den mångtydiga rekommendationen, Andreas! För förtydligandets skull kan sägas att idéerna bakom Germania uppkom under ett fyllesnack redan på de oksuldsfulla gymnasiefesternas tid för så många år sedan, även om allt annat stämmer.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.