Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Norberg och Kurre | Main | Länkar om altruism och institutioner »
tisdag
dec042007

DKV i Expressen


Just idag står jag ut med kvällspressen. Svend Dahl skriver nämligen så klokt kring min bok i Expressen:
Avregleringarna är sannolikt en bidragande orsak till svensk ekonomis starka utveckling på senare år. Ändå är det sällan Sverige lyfts framsom ett föregångsland för marknadsekonomiska reformer. De ivrigaste anhängarna av avregleringar har ju tvärtom gjort det till en stor sak att åka jorden runt och leta systemskiften– för att sedan åka hem och berätta om hur bra allt skulle bli om svenska politiker bara kunde lära av det för dagen mest populära exemplet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.