Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ett monopol rämnar och kämpar | Main | Läs! »
måndag
feb262007

Analytiska, akademiska skribenter sökes

Som jag redan antytt: I år startar Ratio ett projekt om politisk förändring, närmare bestämt om effektivitetshöjande institutionella reformer och hur dessa kommer till stånd. Vi kommer att lägga ut ganska mycket av skrivandet, så om du är
student, doktorand eller disputerad i nationalekonomi eller statsvetenskap (gärna båda!)

kan det vara läge att höra av sig till mig med en intresseanmälan. Arbetet kan röra sig om underlagsrapporter likt de som togs fram inom bokprojektet om den svenska modellen, men även mindre och större projekt än så kan bli aktuella.

Intresserad? Skicka CV och eventuellt annat relevant till mig på ratio-mailen.

(Och naturligtvis: Sprid ordet till alla du tror skulle vara intresserade.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Tramadol.
    Drug encyclopedia cor 127 tramadol. Tramadol.

Reader Comments (1)

online viagra , [url=http://www.rc.umd.edu]Order viagra[/url] online viagra http://www.rc.umd.edu Order viagra.
2 jan | Unregistered Commenterviagra

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.