Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Abstract till Littorins uppsats | Main | Därför sitter Littorin kvar »
tisdag
jun192007

OBS i P1 om borgerlig idédebatt

I dagens OBS i P1 diskuteras den borgerliga idédebatten (såvitt jag förstår lyssningsbar 30 dagar i arkivet).
1. Jesper Meijling sammanfattar, med klipp från Per Wirtén, GöranGreider, Gunvor Hildén, Heidi Avellan, Kay Glans och Maria Rankka.
2. Pernilla Ståhl samtalar med borgerlige bloggaren Andreas Bergh.
Greider har en kul tes: Förra gången det var borgerlig regering gav man ut intellektuella böcker och trumpetade om systemskiften - men i praktiken gjorde man inte så mycket. Denna gång saknas debattböckerna, och man säger sig slå vakt om den svenska modellen - men desto mer kommer att ske.

Själv svarar jag pliktskyldigt på några frågor om borgerligt bloggande, och min norra arbetsgivare omnämns som "det borgerliga samhällsforskningsinstitutet Ratio". Den varianten var ny, och definitivt inte den tokigaste jag hört :-)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

greiders tes knappast ny men kanske alltmer relevant i takt med att regeringen genomför reformer riktade till högre inkomstdeciler, som vårdnadsbidrag, avskaffad förmögenhetsskatt, dito fastighetskatt. samtidigt saknas den öppna ambitionen att skifta system, få igång sverige etc. som bunkergänget kring bildt stod för. social democrat in form, thatcherite in content, någon?
19 jun | Unregistered Commenterdavid
Alla som inte är socialdemokrater är per definition konspiratörer mot Den Stolta Svenska Modellen och hatar allt vad rättvisa heter.
22 jun | Unregistered CommenterErik
så vad är de då, erik?
23 jun | Unregistered Commenterdavid
det är definitivt problematiskt att torgföra en sossig politik samtidigt som man förbereder ett liberalt systemskifte på bred front. framför allt kommer det knappast att minska politikerföraktet bland väljarna. huruvida regeringen hatar rättvisa vet jag inte, men det låter osannolikt. vet inte om rättvisa är ett relevant begrepp i det här sammanhanget.
23 jun | Unregistered Commenterdavid
Jag är pessimistisk om "de nya moderaterna" ("den nya bunkern run Reinfeldt" kanske?) verkligen vill skifta system från den socialdemokratiska mygelstaten.
Villd e det har de valt fel väg.
24 jun | Unregistered CommenterPeter

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.