Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Blir länder med öppen ekonomi så volatila att de behöver större välfärdsstat? (Svar: nej) | Main | Bland självförverkligare och världsförbättrare (gnällig recension av Bjereld & Demker) »
måndag
nov102008

Om pensioner, spekulation och Dan Josefssons bitterhet

Dan Josefsson har en sanslös artikel i Aftonbladet idag, med anledning av Dick Forslunds doktorsavhandling Hit med pengarna. Forslund menar att bankernas reklambyåer lyckats dela upp befolkningen i vi och dem efter människors ålder, i ett mycket specifikt syfte:

För att förstå vilket syftet är ber Dick Forslund oss att fundera över vad ”vi” som är unga förväntas göra med pengarna som ”vi” nu slipper betala till ”dem” som är gamla i form av den högre skatt somdet hade kostat att garantera pensionsnivån (och som för övrigt, om vi bara hade fått betala den, mer än väl hade täckts av den allmänna inkomstökningen). Ska vi konsumera upp pengarna som vi nu får behålla? Naturligtvis inte. Det vi ska göra är att ”ta ansvar” genom att avsätta pengarna till vår egen pension. Pengarna ska alltså tas från dagenspensionärer och i stället anförtros finansmarknaden som mot avgift investerar dem i fonder och aktier som ”vi” unga sedan påstås kunna sälja med god vinst den dag ”vi” själva förvandlas till ”dem som inte jobbar”.

Vilket dravel. Några påpekanden:

  • Även om det stormar på finansmarknaderna just nu, är avkastningen på kapitalmarknader väl så god som avkastningen i skattefinansierade system.
  • Ja, placerare tar betalt för sitt arbete med att placera kapital, men försäkringskassan är inte heller gratis.
  • Det nya pensionssystemet bygger fortfarande huvudsakligen på överföring från de nu arbetande till de som nu är pensionärer.
  • Det nya pensionssystemet bygger på en kombination av generationsöverföring och fonderat sparande. Detta innebär en riskspridning och gör systemet mindre sårbart än om det enbart hade innehållit generationsöverföringar eller enbart fonderat sparande. Fatta! som kidsen säger...
  • Att var och en får inflytande över hur det obligatoriska pensionssparandet placeras är knappast mer spekulation än att allas sparande hanteras av centrala allmänna pensionsfonder.

Det citerade stycket ovan var tyvärr det närmaste ett intressant resonemang som förekom i artikeln. I övrigt ligger artikeln på den här nivån:

I finanskrisens spår inser vi världen över att våra spar- och pensionspengar utnyttjats i ett vansinnigt pyramidspel. [...] propaganda så omfattande att den lurat skjortan av de allra flesta [...] pr-industri som allt sedan 1900-talet motarbetat demokratin [...] Alla som tröttnat på att leva i en av finansindustrin och villiga högerpolitiker skapad ”gemensam ensamhet” bör läsa den här avhandlingen.

Är Dan Josefsson verkligen så här bitter, eller är det bara en jargong man lägger sig till med för att skriva på Aftonbladets kultursidor?

OBS1: Jag läser inte Aftonbladet. Det var Niclas som tyckte jag skulle börja veckan på det här sättet :-)

OBS2: Aftonbladet tycker att jag också ska läsa Åsa Linderborg skriva om "myten om hur ekonomin fungerar". Det tänker jag INTE göra.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Jag ber om ursäkt för att ha orsakat dyspepsi så här i början av arbetsveckan! :-)
Jag ser fram emot den dagen ekonomisidorna börjar skriva om kultur, gärna som en gigantisk konspiration mot den lille mannen.
10 nov | Unregistered CommenterSanjay
Men hallå!!

Det var ju ändå så att storleken på pensionen som det gamla systemet skulle ge pensionärerna var garanterad. Det nya systemet bygger på hur ekonomin i samhället fungerar och att det faktiskt är en tillväxt som ständigt pågår. PPM-delen ska man själv spekulera med och den kan faktiskt bli 0 kr. Storleken på grundpensionen sänktes eftersom tanken var att PPM-delen skulle göra att det totalt skulle bli en rimlig pension.

Den tjänstepension som många av oss har, har också förändrats över tiden, från att vara en förmånsbestämd där man var garanterad en viss procent av lönen till att endast bestå av avsatt förräntat kapital, vilket för en del faktiskt kan bli 0 kr.

Du får nog få pensionskursen en gång till!!!!
11 nov | Unregistered CommenterPia
Garanterad? Utlovad snarare. Men politiska beslut ändrade stundom i systemet, så att pensionen blev lägre än utlovat. Det är svårt att lova en viss nivå när man inte vet hur det blir med barnafödande och ekonomisk tillväxt i framtiden, därför har man nu infört en följsamhet mot den ekonomiska och demografiska utvecklingen.

Premiepensionen kan möjligen bli 0 om alla fondens företag går i konkurs utan att ge ett enda öre tillbaka till kapitalägarna. Inkomstpensionen blir noll om de arbetande slutar arbeta, slutar föda barn eller helt tröttnar på att betala till pensionärerna. Bådadera är mycket osannolika.
11 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.