Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tidskriftranking, ekonomi, statsvetenskap och sociologi | Main | Om bruksorternas framtid, Göteborg, Malmö och strukturomvandlingen »
torsdag
nov202008

Kurser på Malmö högskola

Ett urval:
  • Fashion, body and technology, 30 hp
  • Experimentell medieproduktion, 30 hp
  • Praktisk filmkurs II
  • Introduktion till omvärldsanalys 1–15 hp
  • Sexualitet, religion och politik, 15 hp
Samt:
  • Djurs medverkan i vård och socialt arbete, 15 hp
  • Fenomenologisk forskningsmetod, 8 hp

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Ok, nu förstår jag inte. De första tre kurserna är konstnärliga kurser vad jag förstår, och så länge akademisk utbildning även kan ske på konstnärlig grund så passar de väl?
Omvärldsanalysen vet jag inte vad den innehåller.
Sexualitet-prylen är väl inte heller någon konstig kurs: Det är ett ämne som är väldigt brännande i både religion och politik - och i gränslandet mellan dem - och som också kraftigt spiller över på den generella samhällsdebatten. Ser inget märkligt alls med att det granskas.
Kring djurs medverkan (osv) finns det ju ett par tydliga rön om hur djur spelar stor roll inom framförallt omsorg vad gäller brukares/patienters välmående. Då det finns forskningsresultat om det är det väl rimligt att kunskapen förs vidare inom akademin via kurser - för så har det ju varit sedan sådär år 1088 att det handlat om att föra vidare kunskap som är/anses vara väl belagd.

Det enda riktigt konstiga här är väl i så fall att MAH satsar på annorlunda namn på kurser vars innehåll finns på andra lärosäten också (innehållsmässigt trös jag nog säga att alla bitar finns utspridda på andra lärosäten också)

Nej, jag förstår faktiskt inte poängen här.
20 nov | Unregistered CommenterRobert N
Eller, från Lunds kursutbud, om vi utgår från namn:
- Design för alla
- Natursten i byggandet
- Färg
- Våld, genus och kultur
- Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
- Sexualitetens idéhistoria
- Teman i finans (ja, titeln på denna låter väldigt konstig för någon som inte vet vad den går ut på)
20 nov | Unregistered CommenterRobert N
Visst . Det är jag som är stenålder. Men obs att jag bara nämnde vilka kurser som gick, och helt avhöll mig från sarkasmer :-)
20 nov | Registered Commenterbergh
"Fenomenologisk forskningsmetod"

Det är väl bra att allt inte är strängteori? http://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology_(particle_physics)
Det verkar som om den gode Herr Bergh har slagit sina påsar ihop med Professor Mats Alvesson för att göra gemensamt korståg mot flumkurser. Äntligen!!!
I sin bok "Tomhetens Triumf" tror jag bestämt att den gode Alvesson nämner en akademisk kurs i cirkusartisteri eller något i den stilen - undar vilken högskola/vilket universitet.
Problemet med den här typen av kurser är inte huruvida de är bra/dåliga, om de ges på universitet eller högskolor eller om de är relevanta/irrelevanta. Problemet är att de undergräver samhällets (och tydligen även vårt eget) förtroende för den högre utbildningen. Jag tycker att det borde finnas en viss självkritik i system. Håller just nu på med ett katalogkorrektur för mitt eget lärosäte och hittar en kurs med titeln: "Sällskapsdjuren och vi 7,5 hp". Men vad...

Även om vi har ett medelsfördelningssystem som leder till ökad diffrentiering och ett ständigt sökande efter studenter, bör vi på lärosätena hela tiden tänka på vår roll. I annat fall ökar risken att den akademiska friheten begränsas än mer än idag.

Ett tydligt exempel på detta är den politiska diskussionen om lärarutbildningens framtid. Den handlar i mycket liten utsträckning om vad som är en bra utbildning för framtida lärare, utan istället utgår ifrån den från en rad exempel på saker i den nuvarande utbildningen som är lätta att förlöjliga för en utomstående. Det är ingen situation som varken en nationalekonom eller religionsvet5are vill uppleva.
21 nov | Unregistered CommenterMagnus
I Lund finns ju en helt institution för genusvetenskap.
24 nov | Unregistered CommenterBjörn

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.