Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Richard Florida och Krstina Axén Ohlin | Main | Tidskriftranking, ekonomi, statsvetenskap och sociologi »
fredag
nov212008

Nya DKV: Nu ännu tunnare!

Andra upplagan av Den Kapitalistiska Välfärdsstaten är skickad till tryck.

Trots att den innehåller mer information, utökats med ytterligare ett diagram och fått ett sakregister, är den bara 168 sidor - fem sidor tunnare är första utgåvan.

 

 365946-1511607-thumbnail.jpg

 

 

 

 

 

 

  Omslaget blev en variant på kurbits-idén, som de flesta gillade bäst på idéstadiet (lilla bilden). Blomman är numera en vallmo, och kronan utbytt mot en kapsyl. Intressant.

Hör av er om ni vill ha recensionsex!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Varje gång jag läser "recensionsex" så tänker jag på den stackars (?) författare som riktade en liknande uppmaning, men där stavningen hade blivit till recensionssex. Jag undrar hur det gick för honom med det.
21 nov | Unregistered CommenterDennis
Kan man få ett recessionsex?
21 nov | Unregistered Commentertoomi
Kort. Bra.
Om du inte redan har skickat ett ex till min man som jag kan sno så får du gärna skicka ett till mig.
25 nov | Unregistered CommenterIsobel
Det ska nog ordna sig. Toomi är dock lite vag när det gäller kontaktuppgifter.
26 nov | Registered Commenterbergh
Tar gärna ett recex!
22 jan | Unregistered CommenterJohan
If you are willing to buy a house, you would have to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a>. Moreover, my sister usually utilizes a short term loan, which is really firm.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.