Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om finanskrisen. | Main | Richard Florida och Krstina Axén Ohlin »
lördag
nov222008

Neo. Bra - fast inte på nätet.

Senaste Neo kan vara det bästa numret hittills. Tanken jag hade när jag skrev inlägget om socialism visade sig vara genomförd av någon med mycket stiligare handstil än jag. Samtalet om vad som ska hända när Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen är också intressant.

Det fanns mer intressant vill jag minnas, men just nu vet jag inte var tidningen är och nästan inget ligger ute på nätet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.