Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kinas aggressivt låga växelkurs - hur stort är problemet? | Main | Mer plakatpolitik från moderaterna »
torsdag
nov062008

Mats Alvesson producerar generaliserbar kunskap?

Läs Mats Alvesson och Karl Ydén om försvarets organisatoriska problem i dagens DN.
Försvarsmakten är förvisso inte unik i offentlig sektor - och delar av den privata också för den delen - där själva uppgiften många gånger väger lätt i förhållande till personalens karriärintresse och ledningens önskemål att hålla sig väl med detta och att koncentrera sig på fasadförbättrande. Men förhållandet är särskilt illa i en verksamhet med potentiellt stora konsekvenser för människors liv och hälsa, och som efterfrågar större resurser.
Finns det någon del av offentlig sektor - eller privat för den delen - som den här beskrivingen inte passar in på? Statliga universitet kanske. Eller Handels för den delen. Eller vad sägs om polisväsendet? UD? SIDA? Landstingssjukvård??

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Tyvärr är det nog så att mycket i artikeln passar in på andra myndigheter också, men efter att varit i försvarsmakten i snart tio år kan jag bara bara säga att artikeln stämmer mycket bra med det jag har upplevt. Bästa lösningen vore att att lägga ner försvarsmakten och starta om från början, utan de överflödiga överstelöjtnanterna och de trötta gamla löjtnanterna med fullmakt som inte producerar något över huvudtaget. Vad får vi för våra 37 miljarder? Inte mycket idag.
Efter mer än 25 år som officer kan jag bara instämma i det som sägs i debattartikeln. Några år efter det att NBO införts konstaterade Wilhelm Agrell att systemet tydligen hade som främsta syfte att gynna den enskildes karriär.
(NBO = Ny Befälsordning, vilket innebar att Sverige skrotade de tre befälskårerna och i jämlikhetens namn införde en enda kår)
Oh, är inte Berghs poäng här den sarkastiska: Alvesson upprepar public choice-dängor, och säger att public choice-dängorna - när de överensstämmer med observerbart beteende - har särskilt allvarliga normativa konsekvenser i försvarsmakten... Och Bergh säger, nähädu Alvesson, beteendet har särskilt allvarliga konsekvenser i alla typer av miljöer som bedriver verksamhet som har konsekvenser för medborgarnas säkerhet, hälsa, välmående etc. Och voilá, så har debattartikeln en mycket vidare innebörd, men blir lite mer common-sensig för en fosskare som ägnat de senaste 15 åren åt att läsa just public choice-forskning.

Men Bergh uttrycker det hela mycket elegantare med det tajt hållna, lätt sarkastiska inlägget. Och jag håller med honom.
6 nov | Unregistered CommenterKricke
Härligt: Mats Alvesesson producerar generaliserbar kunskap, Kricke skriver trevliga inlägg som förklarar vad jag menade, himlen är blå och solen lyser...

Världen är verkligen bättre med Obama vid rodret!!
6 nov | Unregistered Commenterbergh
Handeldvapen
HD dom och polisen löser 6% brott (3 per polisman och år). Barnomsorgen inte löser sina uppgifter (lösa dom själv).
Borde man få försvara sig själv.
Mord kommer ske oavsett hur man gör (förebygga så kulan inte når en).
7 nov | Unregistered Commenterbjorn
Även mina möjligheter att kontrollera korrektheten i denna artikel utmynnar i ett alltför stort bifall.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.