Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« om akademiker som bloggar på arbetstid | Main | Läs institutionell ekonomi i Lund! »
lördag
mar292008

Ger sidoinkomster riksdagsledamöter mod att gå emot partiledningen?

Riksdagsledamöternas sidoinkomster blir offentliga. Anne-Marie Pålsson gillar inte detta, men menar samtidigt att hennes många sidoinkomster är ett styrketecken: Det gör henne mindre benägen att följa partipiskan att hon har andra penninggivande verksamheter att falla tillbaka på.

Pålsson har en poäng. Men hur stor är effekten i praktiken?

En fallstudie skulle kunna vara när folkpartiet plötsligt förordade övergångsregler mot EU:s fria rörlighet för arbetskraft. Detta gick tvärtemot alla liberalers ideologiska övertygelse, men partiledningen trodde det var bättre att vara taktisk.

Händelsen utgör ett bra test av Pålssons idé: Var det så att de med höga sidoinkomster var mer benägna att gå emot partiledningen i striden om övergångsreglerna? Testet kan naturligtvis utvidgas till andra partier som var splittrade.

Kruxet är såklart att de som röstade om övergångsregler inte är exakt samma ledamöter som nu rapporterat in sina sidoinkomster. Men om överlappningen är någorlunda stor torde detta räcka till en C-uppsats åtminstone.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.