Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« IQ skapar tillväxt, utbildning skapar demokrati? | Main | Är Sydamerikanskt kött verkligen naturvänligare? »
tisdag
mar042008

Nationalekonomisk metod

För er som till äventyrs googlat sig hit efter dagens metodföreläsningar i Lund:

Slutligen, lite standup economics. Hans argument för varför handel gör att alla får det sämre är helfestligt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Ah! Visst är Armchair Economist bra!!
4 mar | Unregistered Commenterpontus
Jag skulle vilja att du ser till att spela in dina egna föreläsningar, så att de kan läggas ut på YouTube. Flera av oss är ledsna över att inte kunna lyssna till dem som det är nu.
5 mar | Unregistered CommenterNiclas
"Artikeln "Hur bemöter vi kritiken mot nationalekonomin?" finns här."

Det bästa sättet att bemöta kritiken mot nationalekonomin är ju att visa att de förekommande modellerna är bättre på att beskriva verkligheten än alternativen. Men det skulle ju kräva att man diskuterade två saker som är ganska dåligt förekommande i nationalekonomiska läroböcker, nämligen verkligheten och andra teorier.

Mikroekonomiska läroböcker påminner i vissa avseenden om läroböcker i klassisk mekanik. Nästan alla mekanikläroböcker tar upp samma saker och presenterar det på ungefär samma sätt, precis som mikroböckerna behandlar samma modeller. Teorin presenteras i en fix och färdig matematisk form. Och alternativa teorier diskuteras inte alls*.

Men alla vet så klart redan att fysiker har testat sina teorier synnerligen noggrant och läsaren är därför benägen att tro på att den presenterade teoribildningen har relevans för verklgheten. Det är inte heller så att det finns några konkurrenade teoribildningar inom naturvetenskapen idag för att förklara samma saker.

Inom mikroekonomi är situationen förstås annorlunda. Skepticismen mot nationalekonomin är betydligt större än mot fysiken och läroboksförfattarna borde därför göra större ansträngning att presentera
skäl till att tro på modellerna. Och neoklassisk teori må vara dominerande inom ekonomi men inom andra samhällsvetenskaper förekommer det ganska annorlunda teoribildningar som ofta ska beskriva samma saker.
Att diskutera dem, om så bara för att förklara varför de är värdelösa, borde vara självklart i alla läroböcker.

*Likheterna sträcker sig till och med till den matematik som används.
Vet inte var denna länk kan höra hemma på din blogg (inte i det här inlägget i alla fall) men intressant om kostnader/placeboeffekt/läkemedelsindustri:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=749136

Feslig slutkläm på artikeln: "Svarta och röda piller uppfattas ha starkast effekt medan vita tabletter anses svagare."
5 mar | Unregistered CommenterMi Lennhag
Jag trodde det var känt sedan tidigare att dyrare mediciner upplevs som bättre?

Liksom även vin uppfattas som godare ju dyrare man tror det är (Niclas B. har en länk om det någonstans). Jag skulle tro att man kan hitta samma placeboeffekt på konst.
6 mar | Unregistered CommenterPeter S-W
Bergh: Det här är verkligen nånting för dina NEK A studenter:

http://docs.google.com/TeamPresent?docid=ddp4zq7n_0cdjsr4fn&skipauth=true&pli=1
6 mar | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.