Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« European Economic Review | Main | Ökar eller minskar antalet dödsfall i arbetet? »
onsdag
jun112008

Sveriges tillväxtregioner

Sitter och plitar på en rapport om tillväxt, institutioner och regioner, och känner att den här bilden av Sveriges ekonomiska aktivitet är passande:
365946-1639226-thumbnail.jpg
Krux: Var tusan har jag fått den ifrån? Jag hann inte blogga om den när jag fann den, och nu är den bara en bild på mitt usb-minne... Någon?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Ditt minne sviker dig, Andreas. Jag tyckte väl att jag kände igen bilden:

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2007/8/13/var-hander-det.html

Yale, verkar du ha hittat den från.
12 jun | Unregistered CommenterJocke
gosh, jag börjar bli helt gaggig. tack!
12 jun | Unregistered Commenterbergh
Borde inte färgkodningen ha varit tvärtom, dvs från rött (låg aktivitet) till blått, så skulle man kanske kunna hitta någon intressant överenstämmelse till hur folk röstar i respektiva område. ;-)
12 jun | Unregistered CommenterMarcus
Fast är den så passande egentligen?

Om man lägger befolkningsdensitet som grund istället blir bilden ganska precis densamma. Med andra ord mäter det nog snarare hur många som bor och jobbar på ett ställe än hur aktiva de är där.

Jfr med den bild som går att trolla fram ur SCB:s befolkningsstatistk om befolkningsdensitet med kommunerna som bas. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp välj befolkning/befolkningstäthet/befolkningstäthet efter region


12 jun | Unregistered CommenterJFE
Bilden är vare sig passande (som sagts ovan) eller tekniskt välgjord. "Väggar" till topparna är väl det minsta man kan begära?
13 jun | Unregistered CommenterMS

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.