Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« för mycket konsensus? | Main | Tre skäl att föredra tennis framför fotboll - del 1 »
torsdag
jun192008

Ankarloo om välfärdsstaten

Daniel Ankarloos skrift Kris i välfärdsfrågan är nyttig läsning för de flesta, i synnerhet för dem som tror att Sverige av något slags ekonomisk nödvändighet inte kan ha stor offentlig sektor i framtiden. Jag hoppas återkomma till bokens huvudpoänger, men nöjer mig nu med att citera fotnot 17 på sidan 60:
Det är intressant att notera att Finansdepartementet i sina uträkningar kallt räknar med att de löften som statsministern [på den tiden Göran Persson] har givit om 4 % arbetslöshet och en sysselsättningsgrad på 80 % inte kommer att uppfyllas de närmsta 50 åren! Vem av de två som begår "tjänstefel" överlåter jag åt berörda parter att reda ut.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.