Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ökar eller minskar antalet dödsfall i arbetet? | Main | Vem hade trott det? »
måndag
jun092008

Fler fokalpunkter

Ursäkta att det dröjt - här kommer de slutredovisning av fokalpunkterna.

I kategorin kön:


Kvinna: 17% procent
Man: 83% procent

(ja, folk kan ha tolkat detta som att uppge sitt eget kön - men resultatet motsäger i varje fall inte tesen att mannen är det fokala könet)

I kategorin mötesplats i Stockholm:

Plattan 42%
Spottkoppen 33%
Svampen 25%

I kategorin amerikansk artist:


Elvis 73%
Madonna 19%
Sinatra 4%
Dolly P 2%
Mariah C 2%

och snart är det dags för fokal-artisten igen:

Click for more infoSet for a July 2008 release is a soundboard recording taken mainly from the Omaha, April 22 1976 show.
This concert has never been out before, not even on a poorly sounding audience recording. However, other shows from this short tour proves a vocally strong and coherent Elvis on stage.
Koherent. Det är grejer det.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Jag uppgav fokalt kön, och valde man eftersom hela skapelseberättelsen och samhällets ideologi tills nyss definierade mannen som norm. Man skulle förstås kunna tänka sig att mannen är norm, men att om man skulle nämna ett kön så blev det kvinna, därför att kön i sig blir en kategori som är onödigt för det som är norm.

Mötesplats är solklart färgat av de negativa konnotationerna man får av "spott" och "svamp". Det kan ju vara omöjligt att hitta varann på plattan, den är för stor, så ingen boende i Stlm väljer väl den?

Elvis var ett självklart val. Det är rätt häftigt att han kan ha blivit så mytologiserad. Är rock'n'rollen den främsta amerikanska populärkulturyttringen?
9 jun | Unregistered Commentergudmundson
jag anar att mötesplatsen är klassbunden: överklass - svampen, arbetarklass - plattan. utomsockness födda - hålet.
19 jun | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.