Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« 20 års nyliberal bostadspolitik? | Main | Från EPCS »
tisdag
apr072009

Varför ökar arbetslösheten extra kraftigt i just Sverige?

Kastar här fram en idé om rubricerad fråga. (Bakgrund: fråga ställd bl av PSW, som också har ett fint diagram)

Tänkbart svar: Arbetsgivarna tar nu chansen att rationalisera, eftersom det för första gången på länge faktiskt går att hänvisa till arbetsbrist som skäl för uppsägning.

Bakgrund: Enligt LAS tillåts i praktiken bara uppsägning av tillsvidareanställda om den motiveras av arbetsbrist (personliga skäl går också, men då ska man först försöka omplacera).

I tider av ekonomisk tillväxt är det svårt att hävda att det faktiskt råder arbetsbrist. Företagen låter därför bli att göra de rationaliseringar de behöver.

I Sverige anses det till och med sniket om företag som gör positiv vinst säger upp folk i syfte att göra vinsten ännu större.

Efter 14 år av obruten tillväxt, finns på många avdelningar och företag ett betydande behov av att anpassa personalstyrkan och dess sammansättning. Krisen gör detta möjligt.

(På mikroplanet ligger det nära till hands att lätt tänka sig en och annan personalchef som i krisen äntligen fått en hållbar ursäkt att ta itu med svårplacerade anställda.)

Om resonemanget håller, är det fullt logiskt att många varsel i höstas var rejält tilltagna - och att en del av dessa nu dras tillbaka (exempel).

Relaterat: DN om dansk arbetsmarknad.

Nå - ligger det något i detta resonemang tror ni?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Arbetsdomstolen brukar ju inte göra någon grundlig prövning av den påstådda arbetsbristen. Man överprövar i princip inte arbetsgivarens företagsekonomiska bedömning om den inte kan misstänkas vara ett rent svepskäl för en uppsägning på personliga grunder.

Motsäger inte detta din tidigare tes om att LAS bör avskaffas med argumentet den segar ner flexibiltieten?
Argumentet kan ju förvisso fortfarande vara korrekt, men det betyder att vi de facto har en mer flexibel arbetsmarknad både i uppgång och nedgång än Europa i stort?

7 apr | Unregistered CommenterHenrik

Henrik: Det torde ändå vara så att LAS avgör vilka som avskedas, vilket kan vara en rejäl olägenhet för ett företag som vill behålla de mest lämpliga i personalen.

"men det betyder att vi de facto har en mer flexibel arbetsmarknad både i uppgång och nedgång än Europa i stort?"

Att Sverige inte är i närheten att ha de strängaste arbetsskyddet i Europa är nog de flesta överrens om.

Det säger ju inget om det vore bra att skyddet blev "ännu" mindre i Sverige.

A-kassan är för hög? Eller kanske lönerna?

7 apr | Unregistered CommenterShubi

@johan r Det är möjligt att domstolar i praktiken inte lägger sig i om det råder arbetsbrist, men lagen är trots allt formulerad i just de termerna. I praktiken övervakas nog LAS mer av facket än av domstolarna.

@henrik: njae, jag förstår din invändniing, men min poäng är att rådande kris är ett extremfall. LAS stabiliserar i normala fall, men hösten 2008 var inget normalfall

@johan r (igen), sverige ligger dock fortfarande klart över OECD-snittet i regleringar

8 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.