Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Ännu en utvärdering av "social turism" och "bidragsrisker" pga EUs fria rörlighet | Main | "Myten om Internets demokratiserande effekt" »
onsdag
jun102009

Ännu mer om grundskolans effekt på jämlikheten

Daniel Waldenström skriver på ekonomistas om nivågruppering i skolan jämlikhet. Hans slutsats:

En enhetlig grundskola är alltså troligtvis en av de viktigaste förutsättningarna för ett långsiktigt jämlikt samhälle

Daniel gör också en koppling till Björklunds elitklasser som är intressant - dock talar mycket för att en sammanhållen grundskola och nivågruppering på gymnasiet är en bra avvägning mellan jämlikhet och talangutnyttjande.

Tidigare inlägg och kul kommentarstråd här.

Min tidigare vetenskapliga favoritreferens är

Meghir, Costas and Mårten Palme. 2005. "Educational reform, ability, and family background." American Economic Review 95:414-425.

Daniel påpekar att det har kommit en snarlik finsk studie, med lika raffig identifikationsstrategi.

Mer bevis för det jag redan tror, alltså. Härligt!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Social rörlighet ska alltså gynnas, och därför ska de talangfulla hållas tillbaka (möjligen undantaget idrottsgymnasier?). Men är "social rörlighet" då ett mål i sig, snarare än ett medel mot ett annat mål? (Ett motexempel är att förtjänstfulla inte ska hållas tillbaka av existerande sociala strukturer, så att samhället gynnas av deras höjda produktivitet? Aka, meritokrati.) Om så är fallet har undersökningarna alltså kommit fram till att utbildningen bör syfta till att upprätthålla den gällande sociala ordningen, trots kostnader för individer såväl som samhälle. Tänk, då var vi där igen.
11 jun | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.