Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Inför socialdemokraternas ekonomiska seminarium | Main | Inför Visby: Ett självcentrerat program »
lördag
jun272009

Ris och Ros till Sydsvenskan

Hanna Younes har idag en läsvärd och välskriven historia om Amir från Rosengård, som rymmer flera lärdomar om segregation och sociala problem.

Mindre läsvärt är Sarah Nylunds och Martina Glimbergs "avslöjande" att Skånes politiker ofta tar bilen till sina möten. Orkar man inte granska den förda politiken kan man ju alltid beställa ut reseräkningar och citera politiker som säger "Ehh..." Notera även att en resa på en timme med Skåneexpressen (byte i Brösarp) påstås vara gratis för Henrik Fritzon (s) bara för att killen har ett tjänstekort. Suck.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.